18/07/2024 22:34:00

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento04B.- Comunicación Previa de Obras para actividades non sometidas ao rexime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas (S-URB-04-B)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade non sometida ao rexime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade NON sometida ao réxime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas, deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto ou documento:
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade NON sometida ao réxime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas, deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto ou documento técnico da actividade que se pretende realizar.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
- Declaración subscrita pola persoa titular da actividade ou do establecemento e, se é o caso, polo técnico competente de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable.
- Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.
Obrigatorio Ambas
Acreditación de representación.: Acreditación de representación. Opcional Ambas
As autorizacións sectoriais preceptivas.: As autorizacións sectoriais preceptivas. Opcional Ambas
Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras.: Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras. Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso.: Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas
Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento.: Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento. Opcional Ambas
De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia.: De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia. Opcional Ambas
De ser o caso, documento de formalización da cesión.: De ser o caso, documento de formalización da cesión. Opcional Ambas
De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación.: De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación. Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso.: Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Orzamento estimado da execución das obras: Orzamento estimado da execución das obras Obrigatorio Ambas
Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras.: Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer)
Obrigatorio Ambas
Sinalización de aliñacións, se é o caso.: Sinalización de aliñacións, se é o caso. Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar