19/07/2024 13:44:00

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello de NarónTablón

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

01.- Concello de Narón

Título Data publicación Data fin
EDICTO APROBACIÓN PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES DAS TAXAS POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR MESAS, CADEIRAS, ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA, ANO 2024 17/07/2024 08/08/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS NAS ESCOLAS INFANTÍS, XULLO 2024 17/07/2024 08/08/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 11-7-2024 EN PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INCUMPRIMENTO DA ORDENANZA DE RESÍDUOS, EXP. MAM/56/2024 17/07/2024 01/08/2024 Amosar
RESOLUCIÓN DO 5-7-2024 DO CONCELLO DE NARÓN (A CORUÑA) REFERENTE Á CONVOCATORIA PARA PROVEER VARIAS PRAZAS: UNHA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN QUENDA LIBRE E OUTRA RESERVADA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE 16/07/2024 05/08/2024 Amosar
ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DO PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO Á APROBACIÓN INICIAL DO DOCUMENTO DE REVISIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NARÓN (DAI-2023) 15/07/2024 16/08/2024 Amosar
INTERVENCIÓN XERAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 4-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE LIQUIDACIÓNS TRIBUTARIAS 10/07/2024 26/07/2024 Amosar
INTERVENCIÓN XERAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 4-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE XESTIÓN TRIBUTARIA 10/07/2024 26/07/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO, XUÑO 2024 09/07/2024 31/07/2024 Amosar
APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA, XUÑO 2024 09/07/2024 31/07/2024 Amosar
NEGOCIADO DE ESTATÍSTICA: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 3-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE RENUMERACIÓN DE VÍAS, RÚA XAQUÍN BRUQUETAS 08/07/2024 08/08/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARÓN 04/07/2024 19/08/2024 Amosar
ANUNCIO DO EXTRACTO DE PUBLICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS E A CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OPE 2023 03/07/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 1-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE RENUMERACIÓN DE VÍA 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
APROBACIÓN DAS BASES XERAIS QUE DEBEN REXER OS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ANO 2024 01/07/2024 Amosar
ORGANIZACIÓN E RECURSOS HUMANOS: APROBACIÓN DEFINITIVA LISTAXE DE ESPERA AOS EFECTOS DE CHAMAMENTOS EN POSTOS INTERINOS DERIVADA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUTOR DO CONCELLO DE NARÓN (OEP) 2022 21/06/2024 Amosar
ORGANIZACIÓN E RECURSOS HUMANOS: PUBLICACIÓN BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPE 2023 20/06/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 18-6-2024 EN PROCEDEMENTO DE REQUIRIMENTO AOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS ABANDOADOS NO TERMO MUNICIPAL DE NARÓN 20/06/2024 22/07/2024 Amosar
EDICTO AUTORIZACIÓN A AGROENXEÑERÍA GALEGA, C.B., PARA USO DE FITOSANITARIOS LIMUR GREEN NA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CORNIDO 14/06/2024 01/08/2024 Amosar
EDICTO MODIFICACIÓN CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 27/05/2024 31/07/2024 Amosar
PUBLICACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2024 27/05/2024 31/12/2024 Amosar
EDICTO PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO EXERCICIO 2024 25/04/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 9-4-2024 EN PROCEDEMENTOS RELATIVOS Á CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS 15/04/2024 30/04/2029 Amosar
ANUNCIO DAS BASES ESPECÍFICAS DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, SUBGRUPO A2, POR PROMOCIÓN INTERNA 13/03/2024 13/09/2024 Amosar
BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) POR PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023) 21/02/2024 21/08/2024 Amosar
ACTUALIZACIÓN COEFICIENTES IIVTNU APLICABLES PARA O ANO 2024 23/01/2024 31/12/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 22/12/2023 31/12/2024 Amosar
BASES XERAIS POLAS QUE SE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE O CONCELLO DE NARÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO PARA A/S OFERTA/S DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2023 22/05/2023 31/12/2024 Amosar
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2023 14/04/2023 31/12/2024 Amosar

04.- Rexistro da Propiedade

Título Data publicación Data fin
EDICTO INSCRICIÓN CASA AO SITIO DE BUCETA, LUGAR DAS FORXAS, REFERENCIA CATASTRAL 7593414NJ6179S0001FS 19/07/2024 19/08/2024 Amosar
EDICTO INSCRICIÓN TERREO "CORTIÑA", REFERENCIA CATASTRAL 6001703NJ6260S0001QZ 16/07/2024 16/08/2024 Amosar
EDICTO INSCRICION VIVENDA LG. VICAS, Nº 288 04/07/2024 05/08/2024 Amosar

05.- Xulgados

Título Data publicación Data fin
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, ANOS 2023 E 2024 04/01/2023 10/01/2025 Amosar

06.- Xunta de Galicia

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: ACORDO DO 5-6-2024 DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA, QUE SINALA DATA PARA O PAGAMENTO DO PREZO XUSTO POR EXPROPIACIÓN, NO CONCELLO DE NARÓN (EXPEDIENTE IN407A 2019/108-1). 12/06/2024 28/08/2024 Amosar

08.- Administración do Estado

Título Data publicación Data fin
AGENCIA TRIBUTARIA: ANUNCIO DE COBRANZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) DE 2024 11/07/2024 02/09/2024 Amosar
INFORMACIÓN SOBRE SERVIZO DE ATENCIÓN POR VIDEOCONFERENCIA NO CATASTRO 08/03/2022 10/03/2025 Amosar

10.- Outros Organismos

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAIXA, AO SITIO DE FORXAS, REFERENCIA CATASTRAL 7892325NJ6188N0001UF 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AO SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA, REFERENCIAS CATASTRAIS 7179634NJ6177N0001WH E 7179634NJ6177N0002EJ 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AO SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA, REFERENCIA CATASTRAL 7179611NJ6177N0001PH 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AL SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA 04/07/2024 05/08/2024 Amosar