20/05/2024 08:28:24

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Protección de datosProtección de datosNFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS - CONCELLO DE NARÓNA través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento.

O portal do que é titular o Concello de Narón contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á do Concello de Narón. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

Información básica sobre protección de datos
A continuación informámoslle sobre a política de protección de datos do Concello de Narón.

Responsable do tratamento
Identidade: Concello de Narón; NIF: P-1505500-G
Dirección postal: Praza de Galicia S/N C.P.15570-Narón. (A Coruña)
Teléfono: 981 33 77 00
Correo-e: protecciondedatos@naron.gal
Delegado de Protección de Datos (DPD): protecciondedatos@naron.gal

Finalidade
Os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación que poida ser achegada, serán tratados coa finalidade de xestionar as solicitudes de carácter xeral, que calquera interesado poida dirixir á Administración Local.

Prazos de conservación
Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación aplicable no Concello.

Lexitimación
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais facilitados baséase no artigo 6.1 (c) do RGPD:
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable de tratamento de conformidade co artigo 16.4 e 59 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común.

Destinatarios dos datos
Non están previstas comunicacións a terceiros salvo obrigación legal. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organismos internacionais.

Dereitos
As persoas interesadas teñen dereito a:
• Obter confirmación sobre se o Concello está a tratar os seus datos persoais.
• Acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesidades para as cales foron solicitados.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
‣ A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só serán conservados polo Concello para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
‣ A oposición ao tratamento dos seus datos, nese caso, o Concello deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Incluído o tratamento dos seus datos para decisións individuais automatizadas.
‣ A portabilidad dos datos para que sexan facilitados á persoa afectada ou transmitidos a outro responsable, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.

Os dereitos poderán exercitarse #ante o Concello de Narón - Praza de Galicia S/n 15570-Narón. (A Coruña) indicando no asunto: Ref. Protección de Datos ou a través da Sede electrónica.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) - Sede electrónica: sedeagpd.gob.es

- Rexistro de actividades de tratamento de datos personais do Concello de Narón -