18/07/2024 22:16:26

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento



04A.- Comunicación Previa de Obras para actividades sometidas a declaración responsable de actividades recreativas ou espectáculos públicos (S-URB-04-A)



Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
FinalidadeSolicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
DereitosAcceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicionalPode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades


Documentación para achegar
Tipo Presentación
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da :
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da actividade que se pretende realizar.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos.
- Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade deste.
- Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
- Documento acreditativo asinado polo interesado da designación da persoa física ou xurídica que vai asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos esixibles.
- Se é o caso, a autorización, informe ou declaración ambiental que proceda.
- Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Obrigatorio Ambas
Acreditación de representación.: Acreditación de representación. Opcional Ambas
As autorizacións sectoriais preceptivas.: As autorizacións sectoriais preceptivas. Opcional Ambas
Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras.: Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras. Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso.: Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas
Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento.: Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento. Opcional Ambas
De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia.: De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia. Opcional Ambas
De ser o caso, documento de formalización da cesión.: De ser o caso, documento de formalización da cesión. Opcional Ambas
De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación.: De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación. Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso.: Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Orzamento estimado da execución das obras: Orzamento estimado da execución das obras Obrigatorio Ambas
Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras.: Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer)
Obrigatorio Ambas
Sinalización de aliñacións, se é o caso.: Sinalización de aliñacións, se é o caso. Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar