18/07/2024 22:03:16

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento08.A - Xustificación de Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08-A)(Z)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Xustificación subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal
Forma de inicio Presentación polas entidades no prazo establecido na convocatoria de concesión
¿Quen o pode solicitar? Asociacións e institucións aos que lles foi concedida unha subvención polo Concello de Narón
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede elecrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación O establecido na convocatoria de concesión
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía ou Concellería delegada
Prazo de tramitación 6 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Tributos
Observacións Pódese achegar a documentación para a que non existe un punto específico (como o é o cao do Anexo A8 de unha segunda actividade) no paso 3 do procedemento de solicitude.
PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1110
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Anexo A8. Memoria técnica das actividades: Anexo A8. Memoria técnica das actividades Obrigatorio Ambas
Anexo II. Certificación expedida polo/a Secretario/a de execución da actividades obxecto da subvención: Anexo II. Certificación expedida polo/a Secretario/a de execución da actividades obxecto da subvención Obrigatorio Ambas
Anexo III. Relación clasificada dos gastos e inversión da actividades.: Anexo III. Relación clasificada dos gastos e inversión da actividades. Obrigatorio Ambas
Anexo VI. Declaración responsable do/a Presidente/a de obtención de axudas para a mesma finalidade, da achega de fondos propios e de non concorrencia con outras axudas municipais: Anexo VI. Declaración responsable do/a Presidente/a de obtención de axudas para a mesma finalidade, da achega de fondos propios e de non concorrencia con outras axudas municipais Obrigatorio Ambas
Anexo VII. Exemplar da publicidade realizada das actividades subvencionadas: Anexo VII. Exemplar da publicidade realizada das actividades subvencionadas Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
RA de Convocatoria Subvencion Convocatoria pública de Concesión de Subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal.

Tramitación telemática
Tramitar