18/07/2024 21:33:51

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento36.- PROGRAMA MUNICIPAL EDUCATIVO INDI - INFORMÁTICA DIVERTIDANivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Participación nas accións formativas do programa municipal educativo INDI- INFORMATICA DIVERTIDA
Forma de inicio Apertura prazo de inscripción
¿Quen o pode solicitar? Rapaces e rapazas empadroadas en Narón con idades comprendidas entre os 8 e os 12 anos, inclusive.
Requisitos O requisito de estar empadroado no Concello de Narón e ter a idade indicada no obxecto da solicitude.
O requisito do empadroamento terá que cumprirse no último día do prazo de presentación de solicitudes. E o requisito da idade no primeiro día da actividade.
¿Como solicitalo? - As solicitudes deberán presentarse preferentemente no rexistro municipal, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Narón.
-Cando a solicitude envíese por correo certificado, deberá comunicarse ao servizo Sociocomunitario, dentro do día seguinte a acabar o prazo de solicitude, mediante envío dun correo electrónico á dirección: sociocomunitario@naron.es, achegando a solicitude debidamente selada, coa xustificación da data e hora da imposición do envío na oficina de correos

Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Resolución da Concelleira Delegada de Mocidade
Prazo de tramitación Desde o 09 de decembro as 08:30 horas ata o 17 de decembro as 13:30
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Potestativo de Reposición e Contencioso administrativo
Observacións Selección dos participantes: Por rigurosa orde de inscrición. Se lles comunicará a súa participación na actividade entre o 25 e 28 de xuño, telefonicamente, aos 15 primeiros rexistrados e que cumpren os requisitos. Ademais da publicación na web do concello, do listado de persoas admitidas e suplentes e excluídas.
O concello resérvase a posibilidade de anular esta actividade no caso de que non se cubra o 80% da participación prevista.Título da actividade
Lugar Núm. participantes Horas Horarios e datas previstas
Programación e Robótica

educativa
Aula Cemit (Xuvia) 1573,50Do 2 ao31 de xullo inclusive. De 10:00 a 13:30 horas. De L-V.


O día 25 de xullo non haberá actividade

Contido:
- Programar con Minecraft e Star Wars
- Programar con Bloques
- Creación de blogs para nen@s
- Creación de comics dixitais
Para máis información, contactar co seguinte persoal municipal:
Alejandro Fernández: 981 337 700, ext. 1517
Ángela Lagoa: 981 337 700, ext. 1123
Tributos
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.

Tramitación telemática
Tramitar