14/07/2024 06:25:15

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento07.- Tarxeta de residente - circulación (A-POL-07)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Obtención da tarxeta de residente.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar? Persoa física
¿Como solicitalo? Mediante presentación no Rexistro Xeral do Concello, da instancia debidamente cumprimentada.

Unidade tramitadora Policía Local.
¿Órgano que o resolverá? O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos Expedición non suxeita a taxa.
Prazo máximo de resolución 1 mes.
Observacións 1. Estar empadroados nas rúas sinaladas nesta resolución.
2. Ser propietario do vehículo para o cal solicita a tarxeta, e figurar este inscrito na mesma dirección do seu titular no rexistro de vehículos da DXT.
3. No caso de non cumprir os puntos 1 e 2 anteriores, ser propietario ou arrendatario da vivenda ou praza de garaxe sitas nas zonas obxecto da presente regulación, tanto particular como profesional, ou calquera outro réxime de uso e disfrute das mesmas.
4. Estar ao corrente do pagamento do imposto de vehículos de tracción mecánica neste Concello.
5. Non ter pendente de pagamento en vía executiva sancións de circulación co Concello no momento de efectuar a solicitude.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
DNI, só no caso de non autorizar a súa consulta: DNI, só no caso de non autorizar a súa consulta Opcional Ambas
Permiso de circulación do vehículo, só no caso de non autorizar a súa consulta: Permiso de circulación do vehículo, só no caso de non autorizar a súa consulta Opcional Ambas
Volante de empadroamento, só no caso de non autorizar a súa consulta: Volante de empadroamento, só no caso de non autorizar a súa consulta Opcional Ambas
No suposto de atoparse na situación do punto 3 dos requisitos, deberá acompañar documentación que xustifique dita situación.: No suposto de atoparse na situación do punto 3 dos requisitos, deberá acompañar documentación que xustifique dita situación. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
OR XER 51 Ordenanza Xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial Ver disposición

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar