14/07/2024 07:28:55

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento31.- Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas para abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural (S-SOC-31)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas de fornecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural das familias con recursos baixos ou insuficientes.
Forma de inicio Solicitude do interesado .
¿Quen o pode solicitar? Persoas empadroadas en Narón para a súa vivenda habitual
Requisitos
¿Como solicitalo? Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outros dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación 15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación no BOP
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 1 mes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e contencioso-administrativo
Tributos Ordenanza fiscal 38.
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir da data do acordo de inicio, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes, e se paralice o procedemento por tal causa.
Observacións Na convocatoria especificaranse os requisitos específicos así como os niveis de renda da unidade económica para ter acceso á axuda
Contacto:
Teléfono 981 337700 Ext. 1110 e 1109
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Carta de pago do tributo a nome do solicitante da axuda. No caso de fraccionamentos de pago presentarase a notificación do tributo, as cartas de pago por pagos xa realizados no seu caso, ou a concesión do fraccionamento.: Carta de pago do tributo a nome do solicitante da axuda. No caso de fraccionamentos de pago presentarase a notificación do tributo, as cartas de pago por pagos xa realizados no seu caso, ou a concesión do fraccionamento. Obrigatorio Ambas
Contrato de hipoteca da casa e recibos dos últimos tres meses.: Contrato de hipoteca da casa e recibos dos últimos tres meses. Opcional Ambas
Datos complementarios (Anexo I): Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de con:
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa: Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa Obrigatorio Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso:
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso
Opcional Ambas
Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia (art. 7 Regulamento axudas).: Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia (art. 7 Regulamento axudas). Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
REG CON 01 Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
OR FIS 38 Ordenanza fiscal nº38 Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática