18/07/2024 22:52:14

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento08.- Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal.
Forma de inicio Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar? Asociacións e institucións de carácter social e outras entidades sen ánimo de lucro, que reúnan os requisitos xerais esixidos no art. 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón.
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora Participación Cidadá.
Prazo de presentación 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Cando se solicita mais dunha actividade, a primeira cubrirase no Anexo 1. As restantes actividades achegaranse no paso 3 do procedemento de solicitude, cubrindo tantos Anexo1 como actividades se soliciten.

PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1121

PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1110
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Anexo 1. Memoria de cada unha das actividades a desenvolver para as que solicita subvención, cubertos todos os seus campos, incluído un orzamento estimativo de gastos e ingresos.: Anexo 1. Memoria de cada unha das actividades a desenvolver para as que solicita subvención, cubertos todos os seus campos, incluído un orzamento estimativo de gastos e ingresos. Obrigatorio Telemática
Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a: Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando: 1) Se a entidade ten solicitada/obtivo outras axudas, subvencións, e/ou ingresos procedentes de calquera outra Administración Pública, entidade privada, ou de particulares (ingresos por asistencia ás actividades, viaxes, excursións, etc.), para o financiamento desta subvención. 2) A achega de fondos propios. 3) Se existe concorrencia con outras axudas municipais para financiar o obxecto desta subvención. Obrigatorio Telemática
Anexo 7. Modelo de publicidade a utilizar na xustificación: Anexo 7. Modelo de publicidade a utilizar na xustificación Opcional Telemática
Anexo 14. Certificado da entidade que acredite a representación do presidente/a: Anexo 14. Certificado da entidade que acredite a representación do presidente/a, acordo de solicitude e nomeamento do representante, composición da actual Xunta Directiva da entidade, número de persoas asociadas da entidade, encadre das actividades dentro dos fins da entidade, e inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadáns do Concello de Narón Obrigatorio Telemática
Anexo 15. Declaración responsable dos gastos totais da entidade: Anexo 15. Declaración responsable dos gastos totais da entidade Obrigatorio Telemática
Anexo 16. Declaración responsable dos ingresos totais da entidade: Anexo 16. Declaración responsable dos ingresos totais da entidade Obrigatorio Telemática
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa: Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa (achegar no caso de sexa a primeira vez que a entidade solicita un convenio ao Concello de Narón). Ver modelo no procedemento de Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01) no apartado de Tesourería Opcional Telemática
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Telemática

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
RA de Convocatoria Subvencion Convocatoria pública de Concesión de Subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal.

Tramitación telemática
Tramitar