18/07/2024 22:22:26

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento30.- Bonificacion Fornecemento Auga, Lixo e Sumidoiros (S-SOC-30)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Bonificación da taxa de rede de sumidoiros, subministración de auga potable e recollida de refugallos sólidos urbanos.
Forma de inicio Mediante solicitude das persoas usuarias nos prazos establecidos
¿Quen o pode solicitar? Persoas empadroadas en Narón para a súa vivenda habitual
Requisitos
¿Como solicitalo? Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente.
Prazo de presentación 1 a 20 de setembro
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Resolución da Alcaldía.
Prazo de tramitación 1 mes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e Recurso contencioso-administrativo
Tributos Ordenanza fiscal 10, e ordenanza nº 38
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir da data de fin de prazo de solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa.
Observacións Prazo de solicitude: dende o 1 de setembro ata o 20 de setembro .
A bonificación solicitada producirá os seus efectos a partir de xaneiro do ano seguinte.

A bonificación de fornecemento de auga, lixo e rede de sumidoiros son axudas económicas para facilitar o acceso aos fornecementos dos servizos básicos de auga, lixo e rede de sumidoiros das familias con recursos baixos ou insuficientes.

Os importes, baremos e requisitos figuran na ordenanza fiscal número 10 e na ordenanza número 38, e no Regulamento de axudas financeiras de atención a necesidades sociais básicas do Concello de Narón.

Non poderán ser beneficiarias desta axudas as persoas cuxa unidade de convivencia supere o límite económico establecido nas referidas disposicións.
Contacto:
Teléfono 981 337700, ext. 1110 e 1104
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.Solicitude: 01.Solicitude Obrigatorio Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ouxustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso: Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso
Opcional Ambas
Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia: Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Último recibo de auga emitida: Último recibo de auga emitida Obrigatorio Ambas
Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar).: Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Opcional Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela: . Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de con: Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
Libro de familia: Libro de familia Opcional Ambas
DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia: DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Datos complementarios (Anexo I): Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
REG CON 01 Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
OR FIS 38 Ordenanza fiscal nº38 Ver disposición.
OR FIS 10 Ordenanza fiscal nº 10 Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar