18/07/2024 22:05:06

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento28.- Bonificacion Alimentacion Infantil Pediatrica (S-SOC-28)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Son axudas económicas destinadas a garantir a nutrición infantil, durante o primeiro ano de vida dos menores de familias con recursos baixos ou insuficientes. Será preceptiva a prescrición facultativa dun ou dunha pediatra da sanidade pública que indicará a necesidade de alimentación artificial, así como a cantidade mensual necesaria e a denominación precisa do produto. O importe máximo desta prestación será o 90% do custo do produto prescrito.
Forma de inicio SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar? As persoas ou familias empadroadas no Concello de Narón, cunha antigüidade de seis meses á data da solicitude, ou da convocatoria das axudas, coas excepcións que se contemplan neste regulamento, cuxo estado de necesidade ou insuficiencia de ingresos, se encontre recoñecido no momento da solicitude, e cumpran cos requisitos específicos esixidos para a súa concesión.
Requisitos
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía ou Concellería delegada competente.
Prazo de tramitación 1 mes a partir da data da solicitude, agás que sexa preciso requirir datos ós solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude.: 01.- Solicitude. Obrigatorio Ambas
02.- Fotocopia do DNI, ou, no caso de ser estranxeiro, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte.: 02.- Fotocopia do DNI, ou, no caso de ser estranxeiro, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte. Opcional Ambas
03.- Fotocopia do Libro de Familia.: 03.- Fotocopia do Libro de Familia. Opcional Ambas
04.- Libro de saúde do neno/a beneficiario/a da axuda ou prescrición facultativa indicando a necesidade de alimentación artificial, así como a cantidade mensual necesaria e a denominación precisa do produto.: 04.- Libro de saúde do neno/a beneficiario/a da axuda ou prescrición facultativa indicando a necesidade de alimentación artificial, así como a cantidade mensual necesaria e a denominación precisa do produto. Opcional Ambas
05.- No caso de pensionistas; certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.: 05.- No caso de pensionistas; certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe. Opcional Ambas
06.- No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestacións, de ser o caso.: 06.- No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestacións, de ser o caso. Opcional Ambas
07.- Declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia, ou, no caso de non estar obrigado a facela, certificado de imputación de rendas de Facenda.: 07.- Declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia, ou, no caso de non estar obrigado a facela, certificado de imputación de rendas de Facenda. Opcional Ambas
08.- Xustificante de ingresos dos últimos seis meses.: 08.- Xustificante de ingresos dos últimos seis meses. Opcional Ambas
09.- Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen pensado solicitar polos mesmos conceptos, ou da inexistencia de parentes con obriga e posibilidade real de prestarlle a axuda : 09.- Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen pensado solicitar polos mesmos conceptos, ou da inexistencia de parentes con obriga e posibilidade real de prestarlle a axuda que solicitan (segundo o caso). Opcional Ambas
10.- Certificado - resumo dos movementos bancarios dos últimos 6 meses emitido polas entidades bancarias de referencia, de todos os membros da unidade convivencia.: 10.- Certificado - resumo dos movementos bancarios dos últimos 6 meses emitido polas entidades bancarias de referencia, de todos os membros da unidade convivencia. Opcional Ambas
11.- Certificado da Tesourería da Seguridade Social acreditativa de que ningún membro da unidade de convivencia é titular de empresa mercantil de calquera índole con persoal asalariado (se é o caso).: 11.- Certificado da Tesourería da Seguridade Social acreditativa de que ningún membro da unidade de convivencia é titular de empresa mercantil de calquera índole con persoal asalariado (se é o caso). Opcional Ambas
12.- No caso de ser autónomo, declaracións trimestrais 130 e 303 dos 3 últimos trimestres.: 12.- No caso de ser autónomo, declaracións trimestrais 130 e 303 dos 3 últimos trimestres. Opcional Ambas
13.- Sentenza de separación/divorcio/alimentos, segundo o caso.: 13.- Sentenza de separación/divorcio/alimentos, segundo o caso. Opcional Ambas
14.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude.: 14.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas
15.- Código de domiciliación bancaria (IBAN), do solicitante da prestación, de ser o caso. (Modelo T-TES-01): 15.- Código de domiciliación bancaria (IBAN), do solicitante da prestación, de ser o caso. (Modelo T-TES-01) Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
REG CON 01 Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude