14/07/2024 06:01:40

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónicaNivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

Nivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

Información
Obxecto Son axudas económicas de carácter non periódico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas, ou complementariamente con outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social. Servirán, así mesmo, para previr situacións de exclusión social e a contribuír á integración social e inserción laboral.
Forma de inicio SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar? Persoas ou familias que se atopen nunha situación de vulnerabilidade, risco ou exclusión, e cumpran cos requisitos específicos esixidos no Regulamento de axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas.
Requisitos
¿Como solicitalo? - Na sede electrónica, conforme ao modelo oficial.

- No Rexistro Xeral do Concello de Narón, conforme ao modelo oficial facilitado polo Concello.

- Por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía ou Concellería/Xunta de Goberno Local, en quen delegue.
Prazo de tramitación Un mes a partir da data da solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes, e se paralice o procedemento por tal causa.

¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.
Tributos
+ Información Apertura do prazo de presentación de solicitudes de axudas para comedor escolar Curso Académico 2021-2022

Apertura do prazo de presentación de solicitudes de axudas para material escolar Curso Académico 2021-2022
Prazo de presentación - Axudas sen prescrición técnica: a partir do 1 de xullo de cada ano, para dar cobertura ás necesidades do seguinte curso escolar, ata o 30 de abril do curso corrente.

- Axudas con prescrición técnica: permanecerá aberto durante todos os días hábiles do ano.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades


Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude.(Só para presentación presencial): 01.- Solicitude.(Só para presentación presencial) Obrigatorio Ambas
Certificado conforme o/a alumno/a figura matriculado/a no curso escolar (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar).: Certificado conforme o/a alumno/a figura matriculado/a no curso escolar (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Opcional Ambas
Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar).: Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Opcional Ambas
Datos complementarios (Anexo I axudas con prescrición técnica): Datos complementarios (Anexo I axudas con prescrición técnica) Obrigatorio Ambas
Datos complementarios (Anexo II axudas para comedor escolar): Datos complementarios (Anexo II axudas para comedor escolar) Obrigatorio Ambas
Datos complementarios (Anexo III axudas para material escolar): Datos complementarios (Anexo III axudas para material escolar) Obrigatorio Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de con:
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen pensado solicitar polos mesmos conceptos (axudas con prescrición técnica).: Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen pensado solicitar polos mesmos conceptos (axudas con prescrición técnica). Opcional Ambas
DNI, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte: DNI, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte Opcional Ambas
Libro de familia: Libro de familia Opcional Ambas
Libro de saúde do/a neno/nena beneficiario/a da axuda (axuda con prescrición técnica para a alimentación infantil pediátrica): Libro de saúde do/a neno/nena beneficiario/a da axuda (axuda con prescrición técnica para a alimentación infantil pediátrica) Opcional Ambas
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, no caso de percibir directamente a axuda.: Modelo T-TES-01 de datos bancarios, no caso de percibir directamente a axuda. Obrigatorio Ambas
Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude.: Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso.: Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso. Opcional Ambas
Resumen dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido pola entidade bancaria, de todas as contas bancarias das que sexan titulares os membros da unidade de convivencia.: Resumen dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido pola entidade bancaria, de todas as contas bancarias das que sexan titulares os membros da unidade de convivencia. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
REG CON 01 Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar