18/07/2024 23:35:59

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento12.- Escolas Infantis Municipais (S-SOC-12)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto SERVIZO MUNICIPAL CON EQUIPAMENTOS PARA ACOLLER, COIDAR E EDUCAR, EN ESTANCIA DIURNA A POBOACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 ANOS.
Forma de inicio SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar? NENOS/AS EMPADROADOS EN NARÓN , DE 0 A 3 ANOS.
Requisitos
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? CONCELLERIA DELEGADA.
Prazo de tramitación Máximo 4 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses, dende a notificación da mesma, forma e prazos previstos no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso - administrativa.
Tributos ORDENANZA Nº 18. Reguladora de la taxa por los servizos das Escolas Infantís Municipais.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude.: 01.- Solicitude. Obrigatorio Ambas
02.- Fotocopia cotexada do DNI do solicitante e dos maiores de dezaseis anos da unidade familiar ou de documentación acreditativa da identidade.: 02.- Fotocopia cotexada do DNI do solicitante e dos maiores de dezaseis anos da unidade familiar ou de documentación acreditativa da identidade. Obrigatorio Ambas
03.- Fotocopia cotexada do libro de familia.: 03.- Fotocopia cotexada do libro de familia. Obrigatorio Ambas
04.- Fotocopia cotexada da cartilla de familia numerosa.: 04.- Fotocopia cotexada da cartilla de familia numerosa. Opcional Ambas
05.- Fotocopia cotexada da declaración da renda do último exercicio económico ou certificado negativo da Axencia Tributaria, con expresión da imputación de rendas, de tódolos membros da unidade familiar.: 05.- Fotocopia cotexada da declaración da renda do último exercicio económico ou certificado negativo da Axencia Tributaria, con expresión da imputación de rendas, de tódolos membros da unidade familiar. Obrigatorio Ambas
06.- Informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, dos membros da unidade familiar en idade laboral e que teñan ou tivesen un traballo remunerado.: 06.- Informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, dos membros da unidade familiar en idade laboral e que teñan ou tivesen un traballo remunerado. Opcional Ambas
07.- No caso de estar desempregado, certificado do Servizo Público de Emprego de desemprego non subsidiado, de todas as persoas maiores de 16 anos.: 07.- No caso de estar desempregado, certificado do Servizo Público de Emprego de desemprego non subsidiado, de todas as persoas maiores de 16 anos. Opcional Ambas
08.- Outros xustificantes dos ingresos da unidade familiar.: 08.- Outros xustificantes dos ingresos da unidade familiar. Opcional Ambas
09.- Certificado de empadroamento e certificado de convivencia, (achegado polo Concello de Narón no caso de veciños/as deste municipio).: 09.- Certificado de empadroamento e certificado de convivencia, (achegado polo Concello de Narón no caso de veciños/as deste municipio). Opcional Ambas
10.- No caso de separación, divorcio e outras situacións, fotocopia da resolución xudicial.: 10.- No caso de separación, divorcio e outras situacións, fotocopia da resolución xudicial. Opcional Ambas
11.- Copia da tarxeta sanitaria do menor.: 11.- Copia da tarxeta sanitaria do menor. Obrigatorio Ambas
12.- Informe do organismo competente sobre a necesidade de integración dos/as nenos/as afectos de calquera tipo de minusvalía.: 12.- Informe do organismo competente sobre a necesidade de integración dos/as nenos/as afectos de calquera tipo de minusvalía. Opcional Ambas
13.- Calendario vacinación infantil do Programa galego de vacinación.: 13.- Calendario vacinación infantil do Programa galego de vacinación. Obrigatorio Ambas
14.- Fotocopia cotexada do certificado de recoñecemento do grao de minusvalía, se é o caso.: 14.- Fotocopia cotexada do certificado de recoñecemento do grao de minusvalía, se é o caso. Opcional Ambas
15.- Outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais baremables.: 15.- Outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais baremables. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 25 Ordenanza Fiscal Nº 18 Reguladora de la taxa por los servizos das Escolas Infantís Municipais. Ver ordenanza.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 29/1998 Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso - administrativa.
OR XER 26 Regulamento das Escolas Infantís Municipais Ver regulamento.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.