18/07/2024 22:53:10

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento09.- Persoas Maiores, Envellecemento Activo (S-SOC-09)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto MOVILIZAR ÓS MAIORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE PROMOVAN FUNDAMENTALMENTE A CONVIVENCIA ENTRE ELES, CO OBXECTIVO DE PROPICIAR A SOLIDARIDADE E POTENCIAR A INTEGRACIÓN PERSOAL E COMUNITARIA.
Forma de inicio SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar? - PERSOAS MAIORES EMPADROADAS EN NARÓN A PARTIR DOS 60 ANOS.
- PERSOAS DE MENOS DE 60 CON INFORME MÉDICO (SÓ 4 POR GRUPO).
- PERSOAS DE FORA DE NARÓN (SÓ 4 POR GRUPO).
Requisitos
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? XUNTA DE GOBERNO.
Prazo de tramitación Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos ORDENANZA Nº 15. Reguladora de la taxa por servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude de participación no programa de Envellecemento Activo.: 01.- Solicitude de participación no programa de Envellecemento Activo. Obrigatorio Ambas
02.- Domiciliación Bancaria.: 02.- Domiciliación Bancaria. Opcional Ambas
03.- No caso de ser requirido Informe Médico ANEXO I (S-SOC-09): 03.- No caso de ser requirido Informe Médico ANEXO I (S-SOC-09) Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 18 Ordenanza Fiscal Nº 15 Reguladora da Taxa por servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario. Ver ordenanza.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.