18/07/2024 21:32:29

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento10.- Licenza de parcelacións (S-URB-10)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto División de terreos en parcelas independentes
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
Requisitos Período de presentación: Unha vez teñan finalizado as obras de nova contrución e dentro do período de execución sinalado no outorgamento da licenza.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía.
Prazo de tramitación 3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición no prazo dun mes a partir do día seguinte á notificación da resolución ou alternativamente Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses a partir do día seguinte á notificación da resolución.
Cualquera outro que se considere procedente.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Acreditación da representación.: Acreditación da representación. Opcional Ambas
Copia do título de propiedade.: Copia do título de propiedade. Obrigatorio Ambas
Folla anexa debidamente cuberta (descrición de terreos). (Modelo S-URB-10B): Folla anexa debidamente cuberta (descrición de terreos). (Modelo S-URB-10B) Obrigatorio Ambas
Proxecto de parcelación subscrito por técnico/a competente, que incluirá: a - Memoria xustificativa, que comprenderá a finalidade ou o uso a que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento urbanístico aplicable e ao : Proxecto de parcelación subscrito por técnico/a competente, que incluirá:

a - Memoria xustificativa, que comprenderá a finalidade ou o uso a que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento urbanístico aplicable e ao réxime legal de formación de parcelas e predios.
b - Minuta ou proforma do documento público ou privado no que se reflicta a división de terreos ou a operación xurídica asimilada que se solicite.
c - Plano de situación do predio que se pretenda dividir segundo a cartografía do vixente PXOM, con indicación da súa referencia rexistral de ser o caso, e catastral.
d - Plano parcelario do predio mencionado xeorreferenciado, a escala axeitada e con base cartográfica topográfica, representativo dos lotes propostos.
e - Superposición do plano parcelario sobre un plano de cualificacións urbanísticas.

f - Fichas descritivas dos lotes resultantes, incluídas as relativas aos terreos destinados a sistemas urbanísticos que se teñan que ceder, se procede. As fichas terán que especificar os límites, a cabida e a cualificación urbanística de cada lote, así como a súa calidade de indivisible, se procede.
g - Nota simple ou certificación rexistral do predio matriz obxecto de parcelación, se é o caso.
Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento do certificado de parcelación/segregación.: Xustificante de pagamento do certificado de parcelación/segregación. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Lei 38/1999 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Lei 10/1995 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
Decreto 19/2011 Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
Decreto 20/2011 Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Decreto 330/1999 Decreto 330/1999, de 9 de decembro, polo que se establecen as unidades mínimas de cultivo para o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Gen /01 Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar