18/07/2024 21:55:49

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento03.- BonoBus Universitario Campus Coruña (S-SOC-03)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Bonificación do 50 % do billete diario de transporte universitario
Forma de inicio Solicitude do/a interesado/a
¿Quen o pode solicitar? Estudantes empadroados en Narón e matriculados nas facultades da Universidade da Coruña no Campus da Coruña
Requisitos
¿Como solicitalo? Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente
Prazo de presentación 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación Máximo 3 meses
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir da data do acordo de inicio, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Observacións Na convocatoria anual especificaranse os requisitos específicos así como os niveis de renta da unidade económica para ter acceso ás axudas.
Contacto:
Teléfono 981 337700 Ext. 1122
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades
Tributos

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Datos complementarios (Anexo I): Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de con:
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia: DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa: Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa Opcional Ambas
Resgardo da matrícula do curso correspondente á convocatoria do bonobus universitario, ou certificado da universidade acreditativo de tales extremos.: Resgardo da matrícula do curso correspondente á convocatoria do bonobus universitario, ou certificado da universidade acreditativo de tales extremos. Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
BOE 01 Normativa vixente que establece os límites de renda e patrimonio familiar, e contías das becas e axudas ao estudo no curso académico para o que se solicita a axuda.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 781/1986 Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril , polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 20 Regulamento de axudas financeiras do Concello de Narón.
OR XER 21 Convenio de colaboración entre o Concello de Narón e a Universidade de A Coruña.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática