18/07/2024 23:24:31

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento01.- Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Comunicación de datos bancarios polos proveedores para a realización de pagamentos pola tesourería municipal.
Forma de inicio De oficio ou a instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Calquer terceiro que sexa acreedor do Concello.
¿Como solicitalo? - Na Tesourería do Concello de Narón, sita no 4º andar da casa do Concello.

- Por correo ordinario dirixido a: Praza de Galicia, 1 15570 Narón (A Coruña).

- Na sede electrónica municipal.Unidade tramitadora Tesourería municipal.
¿Órgano que o resolverá?
¿Que efectos ten o silencio administrativo?
Recursos posibles
Tributos
Prazo máximo de resolución
Observacións O modelo de comunicación de datos bancarios pode recollelo nas dependencias da Tesourería municipal (sita no 4º andar da casa do Concello) ou ben descárgalo na sede electrónica municipal.

Non será necesaria a sinatura e selo da entidade bancaria cando á solicitude se xunte:

- No caso de personas xurídicas, certificado bancario de titularidade de conta.

- No caso de personas físicas, certificado bancario de titularidade de conta, copia da primeira folla da libreta da conta bancaria, extracto remitido polo Banco ou copia de recibo domiciliado con cargo en dita conta, que conteña o nome do titular e o código IBAN.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Solicitude.: 1.- Solicitude. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
RD 939/2005 Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude