18/07/2024 23:07:32

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento02.- Domiciliacion Bancaria Pago Tributos Municipais (T-TES-02)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Domiciliación bancaria para o pago de tributos municipais (impostos, taxas, etc).
Forma de inicio A instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Poderá realizar este trámite o titular do tributo.
¿Como solicitalo? De modo presencial nas seguintes dependencias:

- Nos Servicios Sociocomunitarios do Concello, sito na planta 1ª do edificio do Concello.

- No Servicio de Deportes, sito no Complexo Polideportivo Municipal de A Gándara ( Estrada de A Gándara, 148).

- Na Tesourería municipal, sita na planta 4ª do Edificio do Concello de Narón.

Por medios electrónicos:
- No rexistro xeral electrónico habilitado polo Concello de Narón.


Unidade tramitadora Tesourería municipal.
¿Órgano que o resolverá?
¿Que efectos ten o silencio administrativo?
Recursos posibles
Tributos
Prazo máximo de resolución
Observacións - Onde se debe presentar:
a) No Rexistro Xeral de Entrada de Documentos do Concello
b) En cualqueira outro Rexistro Público ou por correo, nos termos previstos no art. 16 Lei 39/2015, LPACAP.
c) A través da súa entidade bancaria.
d) Na sede electrónica municipal.


- Documentación a aportar:
No suposto de que o titular do recibo sexa distinto do titular da conta, deberase de aportar o DNI/NIF deste último.


- Prazo de solicitude:
Para que a solicitude forneza efectos respecto de cada tributo, deberá presentarse cunha antelación mínima de dous meses antes do comezo do período voluntario de cobranza.

As ordes defectuosas, que carezan ou conteñan datos erróneos que sexan imprescindibles para a súa execución, non estean asinadas polo titular da conta ou existan dúbidas sobre a acreditación da titularidade da conta, teranse por non presentadas ata que non se corrixa a deficiencia.


- Información adicional:
A domiciliación estará vixente para sucesivos vencementos e por tempo indefinido, mentres que non se modifique ou cancele a súa petición.
A domiciliación deberá ser enviada ao Concello para a súa custodia e comunicada á Entidade Bancaria para que atenda ao recibo á súa presentación.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude.: 1. Solicitude. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
RD 939/2005 Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude