18/07/2024 22:40:50

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento04.- Tarxeta Estacionamento Discapacidade (A-POL-04)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Obtención da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar? Persoa física ou xurídica.
¿Como solicitalo? Mediante presentación no Rexistro Xeral do Concello, da instancia debidamente cumprimentada.

Unidade tramitadora Policía Local.
¿Órgano que o resolverá? O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos Expedición non suxeita a taxa.
Prazo máximo de resolución 1 mes.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude.: 1. Solicitude. Obrigatorio Ambas
2. Fotocopia do DNI.: 2. Fotocopia do DNI. Obrigatorio Ambas
3. Volante de empadronamento.: 3. Volante de empadronamento. Obrigatorio Ambas
4. Fotocopia do Certificado de discapacidade.: 4. Fotocopia do Certificado de discapacidade. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
RD 1026/2014 RD 1026/2014, de 12 de decembro, polo que se regulan as condicións básicas de emisión e uso da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade.
RD 1971/1999 Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para recoñecemento, declaración e cualificación do grado de discapacidade.
RDL 1/2013 Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
Decreto 35/2000 Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude