18/07/2024 23:33:43

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento02.- Queixa ou Reclamación (TX-02)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Obxecto A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán presentar as queixas, suxestións e peticións que consideren oportunas, transmitindo calquera idea ou proposta que axude a mellorar os servizos prestados pola organización
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Rexistro xeral e unidade administrativa destinataria.
¿Órgano que o resolverá? En función do procedemento ao que se vincule.
Prazo de tramitación Dependendo do procedemento ao que se vincule e se non existise procedemento específico, o prazo será de 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? En función da queixa que se realice.
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes desde a notificación da resolución.
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses.
Calquera outro que estime procedente.
Descripción Queixa ou Reclamación

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei Organica 3/2018 Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática
Tramitar