18/07/2024 21:56:46

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento01.- Licenza Vao Permanente (A-POL-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Solicitude de autorizacón de Licenza de vao permanente.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar? Persoa física ou xurídica.
¿Como solicitalo? De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada.

Enderezo:
Concello de Narón.
Praza de Galiza s/n.
15570 NARÓN.

Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.

A través do rexistro telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.

Unidade tramitadora Sección de licenzas de vao permanente da Policía Local.
¿Órgano que o resolverá? O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico por delegación da Alcaldía e previo informe positivo do departamento de Urbanismo.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos Autorización suxeita a taxa: ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Prazo máximo de resolución 3 meses.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude: 1. Solicitude Obrigatorio Ambas
2. Fotocopia do DNI / NIF do solicitante: 2. Fotocopia do DNI / NIF do solicitante Obrigatorio Ambas
3. Xustificante de ser propietario ou arrendatario das fincas ou locais.: 3. Xustificante de ser propietario ou arrendatario das fincas ou locais. Obrigatorio Ambas
4. Fotografía da porta de acceso ao local ou lugar onde se queira instalar.: 4. Fotografía da porta de acceso ao local ou lugar onde se queira instalar. Obrigatorio Ambas
5. Licenza de apertura definitiva para a instalación do garaxe (superficies superiores a 100 metros cadrados).: 5. Licenza de apertura definitiva para a instalación do garaxe (superficies superiores a 100 metros cadrados). Obrigatorio Ambas
6. Certificado de cumprimento do documento básico DB SI de seguridade no caso de incendio, cun plano do local xustificando a superficie total construída, realizado por técnico competente (Superficies inferiores a 100 metros cadrados).: 6. Certificado de cumprimento do documento básico DB SI de seguridade no caso de incendio, cun plano do local xustificando a superficie total construída, realizado por técnico competente (Superficies inferiores a 100 metros cadrados). Obrigatorio Ambas
7. Licenza da actividade, cando proceda.: 7. Licenza da actividade, cando proceda. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 17 Ordenanza reguladora da expedición de licenzas de vao e de reserva da vía publica para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Ver disposición. Ver modificación.
OR XER 10 Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa Pola Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local Ver ordenanza.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude