18/07/2024 23:21:22

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoRexistro parellas de Feito (S-PAT-02)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Obxecto O obxeto do presente procedemento é o rexistro das persoas que conviven en parella de forma libre, publica e notoria, vinculadas de forma estable, durante a lo menos 12 meses, e que de forma voluntaria, se someten a inscripción no Rexistro de unións de feito do Concello
Forma de inicio Solicitude dos interesados
¿Quen o pode solicitar? Os membros da parella
Requisitos Estar inscritos no padrón municipal de Narón no mesmo enderezo.
Ser maiores de idade ou emancipados.
Estado civil: solteiros, viúvos, separados xudicialmente ou divorciados,
Non existencia de parentesco entre os solicitantes
Non existencia de incapacitación xudicial
Non existencia doutra parella
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizos xerais
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo

Documentación para achegar
Tipo Presentación
0.- Solicitude.: 0.- Solicitude. Obrigatorio Ambas
1.- VONTADE DE CONSTITUCIÓN DE PARELLA DE FEITO: 1.- VONTADE DE CONSTITUCIÓN DE PARELLA DE FEITO Obrigatorio Ambas
2.- COPIA COMPULSADA DO DNI DO PRIMEIRO SOLICITANTE: 2.- COPIA COMPULSADA DO DNI DO PRIMEIRO SOLICITANTE Obrigatorio Ambas
3.- COPIA COMPULSADA DO DNI DO SEGUNDO SOLICITANTE: 3.- COPIA COMPULSADA DO DNI DO SEGUNDO SOLICITANTE Obrigatorio Ambas
4.- ACREDITACIÓN DO ESTADO CIVIL DO PRIMEIRO SOLICITANTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN DO REXISTRO CIVIL CORRESPONDENTE: 4.- ACREDITACIÓN DO ESTADO CIVIL DO PRIMEIRO SOLICITANTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN DO REXISTRO CIVIL CORRESPONDENTE Obrigatorio Ambas
5.- ACREDITACIÓN DO ESTADO CIVIL DO SEGUNDO SOLICITANTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN DO REXISTRO CIVIL CORRESPONDENTE: 5.- ACREDITACIÓN DO ESTADO CIVIL DO SEGUNDO SOLICITANTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN DO REXISTRO CIVIL CORRESPONDENTE Obrigatorio Ambas
6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INEXISTENCIA DOUTRA PARELLA DE FEITO FORMALIZADA, NON RELACIÓN DE PARENTESCO E DE NON ESTAR INCAPACITADOS XUDICIALMENTE DO PRIMEIRO SOLICITANTE: 6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INEXISTENCIA DOUTRA PARELLA DE FEITO FORMALIZADA, NON RELACIÓN DE PARENTESCO E DE NON ESTAR INCAPACITADOS XUDICIALMENTE DO PRIMEIRO SOLICITANTE Obrigatorio Ambas
7.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INEXISTENCIA DOUTRA PARELLA DE FEITO FORMALIZADA, NON RELACIÓN DE PARENTESCO E DE NON ESTAR INCAPACITADOS XUDICIALMENTE DO SEGUNDO SOLICITANTE
:
7.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INEXISTENCIA DOUTRA PARELLA DE FEITO FORMALIZADA, NON RELACIÓN DE PARENTESCO E DE NON ESTAR INCAPACITADOS XUDICIALMENTE DO SEGUNDO SOLICITANTE
Obrigatorio Ambas
8.- DE SER O CASO, A SENTENZA XUDICIAL DE DIVORCIO, NULIDADE OU CERTIFICADO LITERAL DE MATRIMONIO EN QUE CONSTE ALGÚNS DESTES EXTREMOS: 8.- DE SER O CASO, A SENTENZA XUDICIAL DE DIVORCIO, NULIDADE OU CERTIFICADO LITERAL DE MATRIMONIO EN QUE CONSTE ALGÚNS DESTES EXTREMOS Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Decreto 248/2007 Decreto 248/2007 de 20 de decembro, que crea e regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
Lei 2/2006 Lei 2/2006 de 14 de xuño de dereito civil de Galicia.
Lei Orgánica 15/1999 Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar