14/07/2024 06:06:05

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento03.- Comunicación rexistro animais potencialmente perigosos de baixas e outras circunstancias (S-MAM-03)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Obxecto Comunicación ou notificación ao rexistro da baixa (temporal/permanente), venta, perda, roubo, agresións, esterilizacións, cambios de enderezo do propietario e do animal ao rexistro municipal dos animais de compañía potencialmente perigosos, para dar así cumprimento legal ao establecido no artigo 6 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos e ao artigo 7 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? O propietario do animal que tivese censado un animal no rexistro de animais de compañía potencialmente perigosos.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas.


Unidade tramitadora Servizo de Medio Ambiente.
¿Órgano que o resolverá? Concellería Delegada de Salubridade Pública e Actividades Medioambientais.
Prazo de tramitación Máximo 3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo.
Recursos posibles - Recurso de reposición no prazo dun mes desde a notificación da resolución.

- Recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de dous meses.

- Calquera outro que se estime procedente.

Tributos Ordenanza fiscal nº 19 reguladora da taxa pola prestación de servizos relativos á posesión de animais de compañía e potencialmente perigosos.
Prazo de presentación O propietario dun animal potencialmente perigoso deberá comunicar calquera variación dos datos do rexistro, no prazo de 15 días dende que se producise a modificación que proceda rexistrar, excepto nos incidentes de agresión, nos que a comunicación será inmendiata.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Modelo Comunicación ou notificación ao Rexistro municipal de animais potencialmente peligrosos de baixas e outras circustancias: 1. Modelo Comunicación ou notificación ao Rexistro municipal de animais potencialmente peligrosos de baixas e outras circustancias Obrigatorio Ambas
2. Para Baixa Definitiva - Certificado veterinario ou de autoridade compentente que acredite a morte ou sacrificio, ou o cambio de concello do concello de residencia do animal.: 2. Para Baixa Definitiva - Certificado veterinario ou de autoridade compentente que acredite a morte ou sacrificio, ou o cambio de concello do concello de residencia do animal. Opcional Ambas
3. Para Baixa Definitiva - Cambio de propietario que implique cambie de concello de residencia do animal: certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal.: 3. Para Baixa Definitiva - Cambio de propietario que implique cambie de concello de residencia do animal: certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal. Opcional Ambas
4. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal.: 4. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal. Opcional Ambas
5. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Copia da licenza do novo propietario se se obtivo nun concello diferente ao Concello de Narón.: 5. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Copia da licenza do novo propietario se se obtivo nun concello diferente ao Concello de Narón. Opcional Ambas
6. Para Esterilizacións - Copia da certificación veterinaria acreditativa.: 6. Para Esterilizacións - Copia da certificación veterinaria acreditativa. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 50/1999 Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos (BOE núm. 307 do 24 de decembro de 1999).
RD 287/2002 Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos (BOE núm. 74 do 27 de marzo de 2002).
Decreto 90/2002 Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos (DOGA núm. 63 do 02 de abril de 2002).
OR XER 02 Ordenanza reguladora da tenza, defensa e protección dos animais de compañía e potencialmente perigosos do Concello de Narón. Ver disposición
Lei 4/2017 Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia (DOGA núm. 194, do 11 de outubro de 2017). Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.