18/07/2024 21:44:55

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento01.- Reposicion da legalidade urbanistica (S-DIS-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Tramitación de expediente de reposición da legalidade urbanística por:

- Obras e usos que carecen do título habilitante preceptivo* en curso de execución ou rematadas.
- Obras e usos en execución ou rematadas, sen se axustar ás condicións sinaladas no título habilitante.

* Licenza/Comunicación previa
Forma de inicio De oficio.
¿Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas
¿Como solicitalo? -Mediante a presentación perante o Rexistro xeral do modelo de solicitude de denuncia urbanística debidamente cumprimentada, con indicación das obras que se están a realizar, situación das obras (plano, esbozo, etc.), promotor das obras, etc.
Calquera outra información que se considere pertinente

A través de correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.

Unidade tramitadora Servizo de Disciplina Urbanística.
¿Órgano que o resolverá? O Alcalde- Presidente.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se ditase resolución, producirase a caducidade do procedemento. No suposto de que a infracción non prescribise, deberá iniciarse un novo procedemento.
Recursos posibles - Recurso de reposición, no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte á data de recepción da notificación

- Recurso Contencioso-administrativo perante a Xurisdición Contenciosa-administrativa, no prazo de 2 meses.

- Calquera outro que o interesado estime oportuno.
Tributos
Prazo máximo de resolución 1 ano dende a data de incoación do procedemento.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Modelo de instancia de denuncia urbanística.: 1. Modelo de instancia de denuncia urbanística. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
OR XER 06 Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría. Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude