18/07/2024 23:37:45

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoResponsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Resolver calesquera reclamación de responsabilidade patrimonial da administración.
Forma de inicio De oficio ou a instancias de parte.
¿Quen o pode solicitar? Calquera persoa que teña sofrido un dano por mal estado das propiedades municipais.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Negociado de Patrimonio.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía do Concello de Narón.
Prazo de tramitación Máximo 6 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.
Recursos posibles Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos Ninguno.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude de reclamación onde se especifique o dano sofrido con indicación de lugar exacto e dia do sinistro e contificación do daño.: 1. Solicitude de reclamación onde se especifique o dano sofrido con indicación de lugar exacto e dia do sinistro e contificación do daño. Obrigatorio Ambas
2. Calquera outra documentación que se estime oportuno.: 2. Calquera outra documentación que se estime oportuno. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.