14/07/2024 07:20:26

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoInscrición de entidades no rexistro municipal de entidades cidadás (S-PAT-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Forma de inicio Presentación de solicitude polas entidades segundo o establecido no artigo 38 e 39 do Regulamento de Participación Cidadá.
¿Quen o pode solicitar? Todas aquelas entidades cuxo obxecto sexa a defensa, fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as do municipio, legalmente constituídas.
Requisitos
¿Como solicitalo? Tramitación telemática :
Na Sede Electrónica con certificado dixital de representante.
Unidade tramitadora Secretaría Xeral
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía do Concello de Narón.
Prazo de tramitación Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos Ninguno.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
ACTA DE CONSTITUCIÓN OU ACTA DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS/AS QUE ACREDITE A PERSONALIDADE DOS MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU, NO SEU CASO, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POLO/A SECRETARIO/A ACREDITATIVA DESTES EXTREMOS: ACTA DE CONSTITUCIÓN OU ACTA DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS/AS QUE ACREDITE A PERSONALIDADE DOS MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU, NO SEU CASO, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POLO/A SECRETARIO/A ACREDITATIVA DESTES EXTREMOS Obrigatorio Ambas
CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE INDICANDO O DOMICILIO SOCIAL DAQUELA: CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE INDICANDO O DOMICILIO SOCIAL DAQUELA Obrigatorio Ambas
CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A NA QUE SE INDIQUE O NÚMERO DE SOCIOS/AS INSCRITOS/AS NO MOMENTO DA SOLICITUDE, COA ESPECIFICACIÓN DA PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES QUE CONFORMAN O TOTAL DE ASOCIADOS/AS: CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A NA QUE SE INDIQUE O NÚMERO DE SOCIOS/AS INSCRITOS/AS NO MOMENTO DA SOLICITUDE, COA ESPECIFICACIÓN DA PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES QUE CONFORMAN O TOTAL DE ASOCIADOS/AS Obrigatorio Ambas
COPIA CERTIFICADA POLO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DOS ESTATUTOS DA MESMA, VISADOS POLO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO COMPETENTE: COPIA CERTIFICADA POLO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DOS ESTATUTOS DA MESMA, VISADOS POLO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO COMPETENTE Obrigatorio Ambas
COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO NA QUE CONSTE O NÚMERO DA INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS (OU NOUTROS REXISTROS PÚBLICOS): COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO NA QUE CONSTE O NÚMERO DA INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS (OU NOUTROS REXISTROS PÚBLICOS) Obrigatorio Ambas
NO CASO DE ENTIDADES DEPORTIVAS, COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO AUTONÓMICO NA QUE CONSTE A INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DA XUNTA: NO CASO DE ENTIDADES DEPORTIVAS, COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO AUTONÓMICO NA QUE CONSTE A INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DA XUNTA Obrigatorio Ambas
ORZAMENTO: ORZAMENTO Obrigatorio Ambas
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE: TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR XER 11 Regulamento Orgánico de Participación cidadá Ver regulamento.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación telemática
Tramitar