18/07/2024 23:13:00

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento02.- Alta de autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-02)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto As persoas interesadas poderán solicitar a licenza necesaria para a instalación dun posto de venda ambulante no mercado mensual (Feirón de Santa Icía).
Forma de inicio A instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? As persoas físicas.
¿Como solicitalo? - Casa do Concello: Praza de Galicia, s/n, 15570, Narón.

- Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

- A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.

Unidade tramitadora Negociado de Feiras e Mercados.
¿Órgano que o resolverá? A Concellería Delegada de Feiras e Mercados.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo.
Recursos posibles - Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución.
- Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses.
- Calquera outro que se considere procedente.
Tributos Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa pola Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local.
Prazo máximo de resolución O que dite a normativa reguladora de cada procedemento, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses segundo establece o artigo 21 da LPACAP, sen prexuízo dos casos de suspensión ou ampliación do prazo máximo para resolver e notificar segundo se establece nos artigos 22 e 23 da LPACAP.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude.: 1. Solicitude. Obrigatorio Ambas
2. Fotocopia do documento nacional de identidade e da tarxeta do número de identificación fiscal. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro deberá acompañar fotocopia do pasaporte e do permiso de residencia e traballo ou da tarxeta de residencia,: 2. Fotocopia do documento nacional de identidade e da tarxeta do número de identificación fiscal. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro deberá acompañar fotocopia do pasaporte e do permiso de residencia e traballo ou da tarxeta de residencia, en vigor, segundo se trate de estranxeiros de países non comunitarios ou comunitarios, respectivamente. Obrigatorio Ambas
3. Declaración xurada de que os produtos proveñen da colleita propia na que tamén se indicarán os produtos que se pretenden vender e épocas do ano aproximadas nas que se producen.: 3. Declaración xurada de que os produtos proveñen da colleita propia na que tamén se indicarán os produtos que se pretenden vender e épocas do ano aproximadas nas que se producen. Obrigatorio Ambas
4. Certificado de residencia no Concello de Narón.: 4. Certificado de residencia no Concello de Narón. Opcional Ambas
5. No caso de que se pretenda acredita?la situación económica da unidade familiar farase por medio de copia de última declaración de renda, certificado do Inem, o calquera outro documento que os órganos competentes do concello consideren oportuno par: 5. No caso de que se pretenda acredita?la situación económica da unidade familiar farase por medio de copia de última declaración de renda, certificado do Inem, o calquera outro documento que os órganos competentes do concello consideren oportuno para tal fin. Opcional Ambas
6. Dúas fotografías actuais do solicitante tamaño carné.: 6. Dúas fotografías actuais do solicitante tamaño carné. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 13/2010 Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.
OR XER 09 Ordenanza Reguladora da Venda Ambulante do Concello de Narónde (BOP Nº 43 de 21 de febreiro de 2009) Ver disposición.
OR XER 10 Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa Pola Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local Ver ordenanza.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude