18/07/2024 22:28:45

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento04.- Renovación de licenza de venda ambulante no Feirón de Santa Icía (S-FEM-04)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto As persoas interesadas poderán renovar a licenza necesaria para a instalación dun posto de venda ambulante no mercado mensual (Feirón de Santa Icía).
Forma de inicio A instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? As persoas físicas.
¿Como solicitalo? - Casa do Concello: Praza de Galicia, s/n, 15570, Narón.

- Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

- A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.

Unidade tramitadora Negociado de Feiras e Mercados.
¿Órgano que o resolverá? A Concellería Delegada de Feiras e Mercados.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo.
Recursos posibles - Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución.
- Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses.
- Calquera outro que se considere procedente.
Tributos Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa pola Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local.
Prazo máximo de resolución O que dite a normativa reguladora de cada procedemento, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses segundo establece o artigo 21 da LPACAP, sen prexuízo dos casos de suspensión ou ampliación do prazo máximo para resolver e notificar segundo se establece nos artigos 22 e 23 da LPACAP.
Observacións

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1. Solicitude: 1. Solicitude Obrigatorio Ambas
2. Acreditación de estar de alta no RETA da Seguridade Social.: 2. Acreditación de estar de alta no RETA da Seguridade Social. Obrigatorio Ambas
3. Acreditación de estar ao día no pagamento de IAE.: 3. Acreditación de estar ao día no pagamento de IAE. Obrigatorio Ambas
4. Acreditación de ter suscrito o seguro de responsabilidade civil.: 4. Acreditación de ter suscrito o seguro de responsabilidade civil. Obrigatorio Ambas
5. Orixinal da licenza do ano anterior.: 5. Orixinal da licenza do ano anterior. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 13/2010 Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.
OR XER 09 Ordenanza Reguladora da Venda Ambulante do Concello de Narónde (BOP Nº 43 de 21 de febreiro de 2009) Ver disposición.
OR XER 10 Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa Pola Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local Ver ordenanza.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude