18/07/2024 23:05:36

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descripción Mediante este procedemento os contraentes solicitan ao concello a celebración do acto de matrimonio civil que será oficiado por un concelleiro.

Os futuros contraentes deberán comunicar PREVIAMENTE a súa intención no Xulgado de Paz do Concello de Narón onde se iniciará o expediente matrimonial, polo que deberá dirixirse a este coa suficiente antelación.
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Os contraentes.
Prazo de presentación En cualquera momento.
¿Como solicitalo? De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia debidamente cumprimentada e toda a documentación requirida para a tramitación do procedemento.

Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do Rexistro Telemático.

Nos Rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á de calquera Adminstración das Comunidades Autónomas ou a algunha das entidades que intebran a Administración Local se, neste último caso, se houbese suscrito o oportuno convenio .

Nos demais supostos contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2016 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Tributos Por servizos asociados á celebración de matrimonios:
Se algún dos contraentes está empadroado no Concello de Narón :170,98 ¤
Noutro caso: 228,04 ¤
¿Órgano que o resolverá? A competencia corresponde ao Alcalde coa potestade de delegar en calquera Concelleiro
¿Que efectos ten o silencio administrativo?
Recursos posibles No procede.
Observacións O expediente tramítase no xulgado que corresponda, indicando que quere casar en Narón e que desexa que sexa o Alcalde ou Concelleiro que estime.
A instancia de solicitude deberá de estar asinada polos dous solicitantes.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Fotocopia do DNI da 1º testemuña.: Fotocopia do DNI da 1º testemuña. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI da 2º testemuña.: Fotocopia do DNI da 2º testemuña. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI do 1º contraente.: Fotocopia do DNI do 1º contraente. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI do 2º contraente.: Fotocopia do DNI do 2º contraente. Obrigatorio Ambas
Instancia de solicitude debidamente cumprimentada.: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
Resgardo do pago da taxa municipal: Resgardo do pago da taxa municipal Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 35/1994 Lei 35/1994, de modificación do código civil en materia de autorización do matrimonio civil polos alcaldes.
Lei 2/2006 Lei 2/2006 de 14 de xuño de dereito civil de Galicia.
Lei Orgánica 15/1999 Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 2/2006 Lei 2/2006 de 14 de xuño de dereito civil de Galicia.
OR XER 12 Instrucción de 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeneral dos Rexistros e do Notariado, sobre o lugar de celebración de matrimonios civís polos alcaldes. Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar