18/07/2024 22:59:47

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento03.- Solicitude de acceso á información (Lei de transparencia) (TRA-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Obxecto A través deste procedemento a persoa interesada pode exercer o seu dereito de acceso á información nos termos previstos no artigo 105.b da Constitución Española
Forma de inicio Solicitude dos interesados
¿Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Rexistro xeral e unidade administrativa destinataria.
¿Órgano que o resolverá? A competencia corresponde ao Alcalde
Prazo de tramitación A resolución en que se conceda ou denegue o acceso deberáselles notificar ao solicitante e aos terceiros afectados que así o solicitasen no prazo máximo dun mes desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver.
Este prazo poderase ampliar por outro mes no caso de que o volume ou a complexidade da información que se solicita así o fagan necesario e logo de notificación ao solicitante. (artigo 20 da Lei 19/2013),
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se ditase e notificase resolución expresa, entenderase que a solicitude foi desestimada.
Recursos posibles A reclamación perante o Valedor do Pobo. de acordo coa previsión establecida poa Disposición Adicional Quinta da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno( A resolución da reclamación prevista no artigo 24 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, corresponderá, no suposto de resolucións dictadas polas entidades locais de Galicia, ao Valedor do Pobo), e terá a consideración de substitutiva dos recursos administrativos, de conformidade co disposto no artigo  112.2 da Lei  39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.
Non obstante o disposto no punto anterior, contra as resolucións ditadas só caberá a interposición de recurso contencioso-administrativo.
Descripción

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 19/2013 Lei 19/2013, do 09 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
Lei 37/2007 Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público
OR XER 07 Ordenanza municipal de transparencia, acceso á información pública, reutilización da informacióne bo goberno do concello de Narón Ver disposición.

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática
Tramitar