18/07/2024 22:44:15

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento11.- Comunicación previa de primeira ocupación (S-URB-11)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Acreditar que a actuación realizada se axusta á que foi proxectada e autorizada pola licenza previa, verificando, desta forma, que a actuación realmente executada pode destinarse ao uso previsto, reúne as condicións técnicas esixidas normativamente e que a persoa promotora cumpriu as condicións e compromisos válidos establecidos na licenza, así como que se executou a obra urbanizadora vinculada.
Forma de inicio A instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? O titular da licenza urbanística de obras ou o adquirente ou usuario da edificación.
Prazo de presentación Unha vez teñan finalizado as obras de nova construción e dentro do período de execución sinalado no outorgamento da licenza.
¿Como solicitalo? De forma presencial ou na sede electrónica seguindo as instruccións marcadas.
En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos con esta Administración os suxeitos sinalados no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admisnistrativo común das administracións públicas.
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo.
¿Órgano que o resolverá? A Alcaldía dará, no seu caso, a conformidade á edificación mediante unha comunicación.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Trátase dun réxime de intervención municipal de comunicación previa, polo que non é de aplicación o silencio administrativo. Con carácter xeral, transcorridos quince días hábiles dende a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e subsolo suxeitos á mesma, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do Concello.
Recursos posibles No caso de declararse a ineficacia da comunicación previa, contra este acordo poderá presentarse recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo, así como calquera outro que considere procedente.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Observacións As que determinen os servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Datos que permitan a identificación da licenza municipal de obras, así como da actividade do garaxe (no seu caso).: Datos que permitan a identificación da licenza municipal de obras, así como da actividade do garaxe (no seu caso). Obrigatorio Ambas
Certificación final de obra expedida pola/o arquitecta/o director/a desta e visado polo colexio oficial correspondente.: Certificación final de obra expedida pola/o arquitecta/o director/a desta e visado polo colexio oficial correspondente. Obrigatorio Ambas
Declaración da/o técnica/o sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente.: Declaración da/o técnica/o sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente. Opcional Ambas
Memoria fotográfica do estado final das obras executadas (fotografías de todas as fachadas) e, se é o caso, plano de localización definitivo xeorreferenciado.: Memoria fotográfica do estado final das obras executadas (fotografías de todas as fachadas) e, se é o caso, plano de localización definitivo xeorreferenciado. Obrigatorio Ambas
Xustificación da execución de modificacións non substanciais con respecto ás determinacións previstas no proxecto que obtivo licenza.: Xustificación da execución de modificacións non substanciais con respecto ás determinacións previstas no proxecto que obtivo licenza, sempre que estas modificacións non precisen ser recollidas nun proxecto e se axusten enteiramente ao ordenamento xurídico aplicable. Opcional Ambas
No caso de modificacións non substanciais, memoria e planos do estado final da obra, en formato dixital no que queden perfectamente recollidas.: No caso de modificacións non substanciais, memoria e planos do estado final da obra, en formato dixital no que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións introducidas, coas xustificacións técnicas precisas e valoración final das obras realmente executadas. Opcional Ambas
Certificado de eficiencia enerxética do edificio rematado, debidamente rexistrado.: Certificado de eficiencia enerxética do edificio rematado, debidamente rexistrado. Opcional Ambas
Certificación/informe emitido por COSMA da adecuada execución das acometidas ás redes de saneamento e/ou abastecemento, se é o caso.: Certificación/informe emitido por COSMA da adecuada execución das acometidas ás redes de saneamento e/ou abastecemento, se é o caso. Opcional Ambas
Certificado de potabilidade da auga no caso de existencia de pozo de captación para abastecemento de auga.: Certificado de potabilidade da auga no caso de existencia de pozo de captación para abastecemento de auga. Opcional Ambas
Documento acreditativo de ter solicitado á Delegación Provincial do Ministerio de Facenda a alta do inmoble na contribución urbana.: Documento acreditativo de ter solicitado á Delegación Provincial do Ministerio de Facenda a alta do inmoble na contribución urbana. Obrigatorio Ambas
Documentación esixida na normativa acústica vixente, se é o caso.: Documentación esixida na normativa acústica vixente, se é o caso. Opcional Ambas
Nos casos de simultaneidade dos réximes de licenza en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas e licenza urbanística, deberá presentar ademais a documentación establecida no art. 62.6 da ordenanza municipal.: Nos casos de simultaneidade dos réximes de licenza en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas e licenza urbanística, deberá presentar ademais a documentación establecida no art. 62.6 da ordenanza municipal. Opcional Ambas
Certificado final de obra da infraestrutura común de telecomunicacións e da infraestrutura do fogar dixital, se é o caso.: Certificado final de obra da infraestrutura común de telecomunicacións e da infraestrutura do fogar dixital, se é o caso. Opcional Ambas
Certificado de instalación e posta en marcha do(s) ascensor(es), no seu caso.: Certificado de instalación e posta en marcha do(s) ascensor(es), no seu caso. Opcional Ambas
Certificado da empresa instaladora dos sistema de protección contraincendios e o seu correspondente rexistro na Consellería competente, no seu caso.: Certificado da empresa instaladora dos sistema de protección contraincendios e o seu correspondente rexistro na Consellería competente, no seu caso. Opcional Ambas
Inscrición das instalacións no Rexistro de Instalacións térmicas, no seu caso.: Inscrición das instalacións no Rexistro de Instalacións térmicas, no seu caso. Opcional Ambas
Nota simple do Rexistro da Propiedade da inscrición da cesión de terreos ao Concello, no seu caso.: Nota simple do Rexistro da Propiedade da inscrición da cesión de terreos ao Concello, no seu caso. Opcional Ambas
Copia do boletín de instalación eléctrica no que se indique a referencia catastral da edificación, debidamente rexistrado.: Copia do boletín de instalación eléctrica no que se indique a referencia catastral da edificación, debidamente rexistrado. Obrigatorio Ambas
Rexistro de aproveitamento de aguas (pozo) e autorización de verquido (fosa séptica) de Augas de Galicia, no seu caso.: Rexistro de aproveitamento de aguas (pozo) e autorización de verquido (fosa séptica) de Augas de Galicia, no seu caso. Opcional Ambas
Acreditación de representación.: Acreditación de representación. Opcional Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais correspondentes.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais correspondentes. Obrigatorio Ambas
Calquera outra documentación esixible regulamentariamente.: Calquera outra documentación esixible regulamentariamente. Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
Lei 38/1999 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
Lei 8/2012 Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Demáis normativa Demáis normativa de aplicación, según o caso.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar