18/07/2024 22:30:32

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento09.- Licenza de instalación de terrazas dos locais de hostalaria (S-URB-09)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Licenzas que permiten a instalación e funcionamento de terrazas, con ou sen pechamento estable, dos locais de hostalaría, tanto no solo público coma no solo privado.
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? O titular da licenza do establecemento, segundo o establecido no art. 28 da Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? Concelleiro-Delegado de Urbanismo (según resolución da Alcaldía de data 02/07/2015, publicada no BOP o 10/07/2015).
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo, en base ó art. 30.5 da Ordenanza municipal.
Recursos posibles Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación, e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 27 reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local.
Prazo máximo de resolución 2 meses, segundo o establecido no art. 30.5 da Ordenanza municipal.
Observacións As que determinen os servizos técnicos municipais.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Fotocopia da licenza de apertura do establecemento ou referencia ao seu expediente de concesión ou transmisión.: 01.- Fotocopia da licenza de apertura do establecemento ou referencia ao seu expediente de concesión ou transmisión. Opcional Ambas
02.- Relación dos elementos que se pretendan instalar, con indicación expresa do seu número.: 02.- Relación dos elementos que se pretendan instalar, con indicación expresa do seu número. Opcional Ambas
03.- Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM.: 03.- Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM. Opcional Ambas
04.- Plano de situación da terraza a escala 1:500, no que se reflicta a superficie que se vai ocupar, largo de beirarrúa, distancia ás paradas de autobuses, saídas de emerxencia, pasos de vehículos, quioscos, así como os elementos de mobiliario urban: 04.- Plano de situación da terraza a escala 1:500, no que se reflicta a superficie que se vai ocupar, largo de beirarrúa, distancia ás paradas de autobuses, saídas de emerxencia, pasos de vehículos, quioscos, así como os elementos de mobiliario urbano existentes. Opcional Ambas
05.- Plano de detalle a escala 1:100 con indicación de todos os elementos de mobiliario, así como a súa clase, número, dimensións, total de superficie que se vai ocupar e colocación destes consonte determina o artigo 17. Así mesmo, sinalaranse as med: 05.- Plano de detalle a escala 1:100 con indicación de todos os elementos de mobiliario, así como a súa clase, número, dimensións, total de superficie que se vai ocupar e colocación destes consonte determina o artigo 17. Así mesmo, sinalaranse as medidas correspondentes á fronte de fachada do establecemento e largura da beirarrúa e, se é o caso, ás árbores, zonas axardinadas, mobiliario urbano municipal existente, rexistro se arquetas dos servizos municipais e de compañías de servizos, bocas de rego, hidrantes, etc. Opcional Ambas
06.- Documento acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pagamento da póliza de seguros a que se refire o artigo 8.: 06.- Documento acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pagamento da póliza de seguros a que se refire o artigo 8. Opcional Ambas
07.- NO CASO DE TERRAZAS SITUADAS EN SOLO DE TITULARIDADE PRIVADA, Acreditación de que a situación da terraza se atopa en solo privado.: 07.- NO CASO DE TERRAZAS SITUADAS EN SOLO DE TITULARIDADE PRIVADA, Acreditación de que a situación da terraza se atopa en solo privado. Opcional Ambas
08.- NO CASO DE TERRAZAS SITUADAS EN SOLO DE TITULARIDADE PRIVADA, Fotografías das fachadas próximas ao espazo pretendido para a situación da terraza.: 08.- NO CASO DE TERRAZAS SITUADAS EN SOLO DE TITULARIDADE PRIVADA, Fotografías das fachadas próximas ao espazo pretendido para a situación da terraza. Opcional Ambas
09.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Memoria técnica na que se detallen as características das súas instalacións. Superficie que vai ocupar e elementos instalados no interior do pechamento. Planos a escala 1:100 nos que se indiquen de f: 09.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Memoria técnica na que se detallen as características das súas instalacións. Superficie que vai ocupar e elementos instalados no interior do pechamento. Planos a escala 1:100 nos que se indiquen de forma inequívoca as dimensións, seccións, andares, alzados laterais, frontal e posterior. Sistemas de ancoraxe dos elementos ao pavimento. Opcional Ambas
10.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, visado polo colexio profesional correspondente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural e da adecuación das súas condicións de: 10.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, visado polo colexio profesional correspondente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural e da adecuación das súas condicións de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e reacción ao lume. Opcional Ambas
11.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Documento acreditativo da constitución dunha garantía para a reposición do pavimento público ao estado anterior á instalación do pechamento. O importe desta garantía determinarase en función do custo: 11.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Documento acreditativo da constitución dunha garantía para a reposición do pavimento público ao estado anterior á instalación do pechamento. O importe desta garantía determinarase en función do custo de reposición do espazo ocupado. Opcional Ambas
12.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Orzamento de instalación.: 12.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Orzamento de instalación. Opcional Ambas
13.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Póliza de seguros de responsabilidade civil, sen franquía ningunha, que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da actividade hostaleira realizada.: 13.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Póliza de seguros de responsabilidade civil, sen franquía ningunha, que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da actividade hostaleira realizada. Opcional Ambas
14.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Contrato de mantemento e revisión dos extintores e da iluminación de emerxencia e sinalización con empresa autorizada.: 14.- NO CASO DE TERRAZAS CON PECHAMENTOS ESTABLES, Contrato de mantemento e revisión dos extintores e da iluminación de emerxencia e sinalización con empresa autorizada. Opcional Ambas
15.- NO CASO DE QUE SE INSTALEN PLATAFORMAS DE SOPORTE DAS TERRAZAS, Incluirase unha certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, visada polo colexio profesional correspondente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural.: 15.- NO CASO DE QUE SE INSTALEN PLATAFORMAS DE SOPORTE DAS TERRAZAS, Incluirase unha certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, visada polo colexio profesional correspondente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural. Opcional Ambas
16.- NAS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS CONCEDIDAS no período de funcionamento precedente que impliquen modificacións puntuais soamente será preciso presentar a documentación que describa a modificación.: 16.- NAS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS CONCEDIDAS no período de funcionamento precedente que impliquen modificacións puntuais soamente será preciso presentar a documentación que describa a modificación. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Decreto 19/2011 Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
Decreto 20/2011 Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Lei 10/1995 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
RD 105/2008 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
Decreto 174/2005 Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.
RD 346/2011 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións.
Lei 38/1999 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
Decreto 29/2010 Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Lei 8/2012 Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
RD 235/2013 Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.
RD 314/2006 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico de Edificación, e as súas posteriores modificacións..
Orden ITC/1644/2011 Orden ITC/1644/2011, de 10 de xuño, polo que se desenvolve o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións(RD 346/2011).
Lei 10/2014 Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.
RDL 1/2013 Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
RD 505/2007 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
Orden VIV/561/2010 Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados (e normativa concorrente).
Decreto 35/2000 Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
RD 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (e normativa relacionada).
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
OR XER 06 Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría. Ver disposición.
Gen /01 Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
Lei 7/2011 Lei 7/2011, de 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude