18/07/2024 21:58:57

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento do Concello os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercizo dun dereito ou o inicio dunha actividade sometida a incidencia ambiental de acordo co Católogo recollido no Anexo da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia modificado e interpretado polo Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos; a impacto ambiental ou a autorización ambiental integrada.
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? O Concelleiro-Delegado de Urbanismo da a súa conformidade á instalación en base ós informes técnicos e xurídicos.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que cumpra con tódolos requisitos esixidos, agás nos supostos nos que unha norma con rango de lei por causas xustificadas de interese xeral ou norma de dereito comunitario establezan o contrario. En ningún caso entenderanse adquiridos dereitos en contra do disposto na lexislación e o plan vixente.
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición ou alternativamente o contencioso-administrativo.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade 3 meses.
Observacións As consideradas polos servizos técnicos municipais.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por persoa técnica responsable.: 01.- Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por persoa técnica responsable. Obrigatorio Ambas
02.- As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos.: 02.- As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. Opcional Ambas
03.- Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil.: 03.- Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil. Obrigatorio Ambas
04.- Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: 04.- Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas
05.- Plano de situación da actividade segundo a cartografía oficial do vixente PXOM.: 05.- Plano de situación da actividade segundo a cartografía oficial do vixente PXOM. Obrigatorio Ambas
06.- No caso de non estar visado o proxecto, declaración xurada de acreditación do técnico asinante da documentación.: 06.- No caso de non estar visado o proxecto, declaración xurada de acreditación do técnico asinante da documentación. Opcional Ambas
07.- Plano do local coas súas instalacións.: 07.- Plano do local coas súas instalacións. Obrigatorio Ambas
08.- Acreditación da representación.: 08.- Acreditación da representación. Opcional Ambas
09.- A avaliación ambiental correspondente.: 09.- A avaliación ambiental correspondente. Obrigatorio Ambas
10.- Certificación das persoas técnicas facultativas que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación.: 10.- Certificación das persoas técnicas facultativas que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación. Obrigatorio Ambas
11.- Manifestación expresa de que se conta con todos os informes sectoriais e autorizacións necesarias para o inicio da actividade.: 11.- Manifestación expresa de que se conta con todos os informes sectoriais e autorizacións necesarias para o inicio da actividade. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
Lei 16/2002 Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.
Lei 21/2013 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Lei 1/1995 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Decreto 144/2016 Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
OR XER 05 Ordenanza municipal de tramitación de Actividades e posteriores acordos municipais Ver disposición.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude