18/07/2024 21:47:21

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento02A.- Comunicación previa de actividades sen avaliacion ambiental sen obras previas(S-URB-02-1)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento do Concello os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercizo dun dereito ou o inicio dunha actividade non sometida a incidencia ambiental de acordo co Católogo recollido no Anexo da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia modificado e interpretado polo Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, nin estean recollidas no Catálogo de actividades recreativas e espectáculos públicos, nin sometidos a Autorización ambiental integrada nin a Avaliación de impacto ambiental.
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? No caso de realizarse a visita de comprobación favorable polos servizos técnicos municipais, a Alcaldía dará conformidade á instalación.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que cumpra con tódolos requisitos esixidos, agás nos supostos nos que unha norma con rango de lei por causas xustificadas de interese xeral ou norma de dereito comunitario establezan o contrario. En ningún caso entenderanse adquiridos dereitos en contra do disposto na lexislación e o plan vixente.
Recursos posibles Recursos contra o acto administrativo de visita de comprobación: Recurso potestativo de reposición ou alternativamente o contencioso-administrativo.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade 3 meses.
Observacións As consideradas polos servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Acreditación da representación.: Acreditación da representación. Opcional Ambas
As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos.: As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. Opcional Ambas
Cando proceda, certificado ou informe acústico.: Cando proceda, certificado ou informe acústico. Opcional Ambas
Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.: Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo. Obrigatorio Ambas
De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no RIAE: De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no RIAE Opcional Ambas
Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable, subscrita polo titular da actividade ou establecem: Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable, subscrita polo titular da actividade ou establecemento e, se é o caso, polo/a técnico/a competente. Obrigatorio Ambas
Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil.: Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil. Obrigatorio Ambas
Manifestación expresa de que o promotor conta con todas as autorizacións e informes sectoriais necesarios para o inicio da actividade.: Manifestación expresa de que o promotor conta con todas as autorizacións e informes sectoriais necesarios para o inicio da actividade. Obrigatorio Ambas
Memoria subscrita por técnico/a competente da actividade que se pretende realizar que detalle os seus aspectos básicos, a súa localización e o establecemento/-s onde se vai realizar, coa manifestación expresa de que cumpre con todos os requisitos téc: Memoria subscrita por técnico/a competente da actividade que se pretende realizar que detalle os seus aspectos básicos, a súa localización e o establecemento/-s onde se vai realizar, coa manifestación expresa de que cumpre con todos os requisitos técnicos e administrativos esixibles, ou proxecto técnico. Obrigatorio Ambas
No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación.: No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación. Opcional Ambas
Plano de situación da actividade segundo a cartografía oficial do vixente PXOM.: Plano de situación da actividade segundo a cartografía oficial do vixente PXOM. Obrigatorio Ambas
Plano do local coas súas instalacións.: Plano do local coas súas instalacións. Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Decreto 144/2016 Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Lei 13/2010 Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar