18/07/2024 21:24:45

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento07.- Licencia de obra (S-URB-07)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Autorización de obras ou instalacións recollidas no art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 351.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de dita lei so solo de Galicia, así como aquelas actuacións realizadas en terreos de dominio público (art. 144.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 356.1 do seu Regulamento, e consonte o establecido no artigo 4 da Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? Concelleiro-Delegado de Urbanismo (según resolución da Alcaldía de data 02/07/2015, publicada no BOP o 10/07/2015).
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación, e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos; Ordenanza fiscal núm. 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalación e obras e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo de resolución 3 meses.
Observacións As que determinen os servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.Solicitude: 01.Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos: Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos Obrigatorio Ambas
Para supostos especiais de solicitude de licenza, estarase ademais ao disposto no art. 22 da Ordenanza municipal (intervención en edificios existentes, legalizacións, demolicións, grandes movementos de terra, usos e obras provisionais, ...): Para supostos especiais de solicitude de licenza, estarase ademais ao disposto no art. 22 da Ordenanza municipal (intervención en edificios existentes, legalizacións, demolicións, grandes movementos de terra, usos e obras provisionais, ...) Opcional Ambas
Autorizacións, concesións ou informes sectoriais preceptivos e exixibles de acordo coa normativa aplicable.: Autorizacións, concesións ou informes sectoriais preceptivos e exixibles de acordo coa normativa aplicable. Opcional Ambas
Documentación esixida por AESA, cando proceda.: Documentación esixida por AESA, cando proceda. Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso.: Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade NON sometida ao réxime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas, deberá presentar ademais:- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da a: No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade NON sometida ao réxime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas, deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da actividade que se pretende realizar.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
- Declaración subscrita pola persoa titular da actividade ou do establecemento e, se é o caso, polo técnico competente de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable.
- Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.
- Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso.: Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Fotocopia do título de propiedade, se é o caso.: Fotocopia do título de propiedade, se é o caso. Opcional Ambas
Oficio de direccion ou nomeamento da/o coordinador/a de seguridade e saúde.: Oficio de direccion ou nomeamento da/o coordinador/a de seguridade e saúde. Opcional Ambas
Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o / enxeñeira/o.: Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o / enxeñeira/o. Opcional Ambas
Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o técnica/o / aparellador/a.: Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o técnica/o / aparellador/a. Opcional Ambas
Estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde visado.: Estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde visado. Opcional Ambas
Proxecto básico/execución visado.: Proxecto básico/execución visado. Opcional Ambas
Folla estatística de edificación e vivenda.: Folla estatística de edificación e vivenda. Opcional Ambas
Proxecto técnico de infraestrutura común de telecomunicacións e proxecto técnico da infraestrutura do fogar dixital, se é o caso: Proxecto técnico de infraestrutura común de telecomunicacións e proxecto técnico da infraestrutura do fogar dixital, se é o caso Opcional Ambas
No caso de corta de masas arbóreas ou vexetación arbustiva (Art. 142.2.i da LSG): Plano de situación: No caso de corta de masas arbóreas ou vexetación arbustiva (Art. 142.2.i da LSG): Plano de situación
Opcional Ambas
De ser o caso, folla de cálculo do orzamento de execución material. (Modelo S-URB-04-07): De ser o caso, folla de cálculo do orzamento de execución material. (Modelo S-URB-04-07) Opcional Ambas
Acreditación da representación.: Acreditación da representación. Opcional Ambas
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas deberá presentar ademais:- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da : No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da actividade que se pretende realizar.
- No caso de que o proxecto non requira de visado colexial, declaración xurada de acreditación do/a técnico/a asinante da documentación.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos.
- Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade deste.
- Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
- Documento acreditativo asinado polo interesado da designación da persoa física ou xurídica que vai asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos exixibles.
- Se é o caso, a autorización, informe ou declaración ambiental que proceda.
- Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Opcional Ambas
Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos.: Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Decreto 19/2011 Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
Decreto 20/2011 Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Lei 10/1995 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Decreto 144/2016 Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
Decreto 174/2005 Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.
RD 346/2011 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións.
Lei 38/1999 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
Decreto 29/2010 Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Lei 8/2012 Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
RD 235/2013 Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.
RD 314/2006 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico de Edificación, e as súas posteriores modificacións..
Orden ITC/1644/2011 Orden ITC/1644/2011, de 10 de xuño, polo que se desenvolve o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións(RD 346/2011).
Lei 10/2014 Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.
RDL 1/2013 Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
RD 505/2007 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
Orden VIV/561/2010 Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados (e normativa concorrente).
Decreto 35/2000 Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
RD 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (e normativa relacionada).
Gen /01 Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
RD 105/2008 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar