14/07/2024 07:23:46

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento04.- Comunicacion Previa Obras (S-URB-04)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Documento mediante o que os interesados comunican ó Concello a intención de realizar as obras sometidas a este procedemento, cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución. Están sometidos a este réxime os actos de uso do solo e do subsolo que non estean amparadas polo réxime de licenza municipal previa recollidos no art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 351.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aprobou o Regulamento de dita lei do solo de Galicia,así como según o establecido no artigo 5 da Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? No caso de realizarse a visita de comprobación favorable polos servizos técnicos municipais, a Alcaldía dará conformidade á instalación.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que se cumprixen con todos os requisito esixibles e non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles Recursos contra o acto administrativo da visita de comprobación: recurso potestativo de reposición e/ou recurso contencioso-administrativo.
Tributos Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos, Ordenanza fiscal núm. 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalación e obras e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade 3 meses.
Observacións As consideradas polos servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras.: Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer)
Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas
As autorizacións sectoriais preceptivas.: As autorizacións sectoriais preceptivas. Opcional Ambas
De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación.: De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación. Opcional Ambas
Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras.: Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras. Opcional Ambas
De ser o caso, documento de formalización da cesión.: De ser o caso, documento de formalización da cesión. Opcional Ambas
De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia.: De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia. Opcional Ambas
Acreditación de representación.: Acreditación de representación. Opcional Ambas
Orzamento estimado da execución das obras: Orzamento estimado da execución das obras Obrigatorio Ambas
Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento.: Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento. Opcional Ambas
Sinalización de aliñacións, se é o caso.: Sinalización de aliñacións, se é o caso. Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso.: Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso.: Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Decreto 19/2011 Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
Decreto 20/2011 Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Lei 10/1995 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Decreto 144/2016 Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
RD 105/2008 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
Decreto 174/2005 Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.
RD 346/2011 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións.
Lei 38/1999 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
Decreto 29/2010 Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Lei 8/2012 Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
RD 235/2013 Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.
RD 314/2006 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico de Edificación, e as súas posteriores modificacións..
Orden ITC/1644/2011 Orden ITC/1644/2011, de 10 de xuño, polo que se desenvolve o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións(RD 346/2011).
Lei 10/2014 Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.
RDL 1/2013 Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
RD 505/2007 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
Orden VIV/561/2010 Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados (e normativa concorrente).
Decreto 35/2000 Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
RD 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (e normativa relacionada).
Gen /01 Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar