18/07/2024 23:16:08

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento05.- Comunicación previa para transmisión de titularidade (S-URB-05)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Comunicación ó Concello da cesión da titularidade das actividades concedidas nesta Administración mediante licenza de apertura, comunicación previa ou declaración responsable.
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), titular dunha licenza de actividade outorgada por este Concello, ou ben da certificación municipal emitida trala comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? É unha comunicación que se lle fai ó Concello e este non ten a obriga de resolver, en base ó art. 21.1 da Lei 39/2015 , de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sempre e cando se aporte toda a documentación esixida para a dita transmisión.
Prazo de tramitación Un mes, en base ó art. 195.5 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente
Tributos Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Acreditación da representación.: Acreditación da representación. Opcional Ambas
Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.: Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo. Obrigatorio Ambas
Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, e recibo de pago das primas do período en curso. No caso de actividades recreativas e espectáculos públicos estarase ao disposto na normativa de aplicación en canto aos capitais mínimos: Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, e recibo de pago das primas do período en curso. No caso de actividades recreativas e espectáculos públicos estarase ao disposto na normativa de aplicación en canto aos capitais mínimos. Obrigatorio Ambas
Copia do DNI do adquirente.: Copia do DNI do adquirente. Obrigatorio Ambas
Copia do título que ampare a transmisión do local ou establecemento.: Copia do título que ampare a transmisión do local ou establecemento. Obrigatorio Ambas
Datos que permitan a identificación do expediente de autorización da actividade, ou conformidade municipal notificada polo Concello tras a comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable.: Datos que permitan a identificación do expediente de autorización da actividade, ou conformidade municipal notificada polo Concello tras a comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable. Obrigatorio Ambas
Documento asinado polo transmitente e o adquirente de conformidade coa transmisión. No seu defecto, documentación acreditativa da falta de disposición do local polo actual titular do acto administrativo que ampara a actividade (sentenzas ou autos ref: Documento asinado polo transmitente e o adquirente de conformidade coa transmisión. No seu defecto, documentación acreditativa da falta de disposición do local polo actual titular do acto administrativo que ampara a actividade (sentenzas ou autos referentes a desafinzamento ou lanzamento; documentos de renuncia ou resolución de contratos de alugueiro; declaración de falecemento e de heredeiros, se é o caso, etc). Opcional Ambas
No caso de persoas xurídicas, fotocopia da escritura pública de constitución da sociedade, do poder outorgado ó representante e da tarxeta de identificación fiscal do adquirente.: No caso de persoas xurídicas, fotocopia da escritura pública de constitución da sociedade, do poder outorgado ó representante e da tarxeta de identificación fiscal do adquirente. Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.: Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 12/2012 Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Lei 9/2013 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Decreto 144/2016 Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
Lei 21/2013 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Lei 13/2010 Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.
OR XER 52 Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar