18/07/2024 22:31:07

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento06.- Cualificacion urbanistica (S-URB-06)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Obxecto Emisión dun certificado municipal no que se especifica a valoración do solo e as características edificatorias do terreo obxecto de cualificación.
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
Requisitos aaa
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo.
¿Órgano que o resolverá? Certificado do informe emitido polos servizos técnicos municipais expedido polo Sr. Secretario Xeral, con visto bo do Alcalde e o comprobado e conforme do funcionario correspondente.
Prazo de tramitación 2 meses (art. 87.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).
Tributos Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Plano de situación segundo cartografía oficial do vixente PXOM, sinalando a parcela da que se solicita a cualificación. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas
2.- Copia do xustificante de pagamento da tasa correspondente.: 2.- Copia do xustificante de pagamento da tasa correspondente. Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
RDL 7/2015 Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
RD 2159/1978 Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se establece o regulamento do Planeamento urbanístico.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Decreto de 17/06/1955 Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
PL PXOM Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
Gen /01 Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar