18/07/2024 23:02:19

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento00.- Alegación ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) (S-URB-24)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Presentación de alegacións ao novo Plan Xeral de Ordenación municipal, na súa versión de aprobación inicial (DAI-2023).
Forma de inicio Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar? Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos no artigo 3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP en diante).
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Prazo de presentación Do 16 de maio de 2024 ao 15 de xullo de 2024
Unidade tramitadora Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá? A aprobación provisional do documento corresponde ao Concello Pleno, mentres que a aprobación definitiva do mesmo será realizada pola Xunta de Galicia.
Tributos Non supón xeración de ningún tipo de tributo
Observacións Información Xeral da aprobación inicial do PXOM ( Ver documentación )

Documentación para achegar
Tipo Presentación
MODELO DE ALEGACIÓN: Alegación ó PXOM Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 143/2016 Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
Gen/02 Demais normativa de aplicación territorial, urbanística e sectorial

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar