18/07/2024 22:28:08

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento05.- Trámite anónimo de comunicación de irregularidadesNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto A través desta canle de denuncia aberto, calquera persona poderá notificar as sospeitas de fraude e as presuntas irregularidades que, a ese respecto, poida haber detectado e informaráselle de que:.


1. A denuncia será tida en conta e seránlle comunicados os resultados das xestiones realizadas.


2. Respetaráse a confidencialidade e a protección de datos personales.


3. Non sufrirán represalias algunhaa, nin serán sancionados no caso de que se trate de empregados públicos.
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Calquer persoa física ou xurídica.


A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribue á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que poidan derivar da información proporcionada, nin otorga dereito a ser informado do seu resultado, nin lexitima para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados de ditas actuacións.
¿Como solicitalo? Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas


Inclúese o enlace ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude e á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).
Prema para realizar o trámite ante o SNCA
Ademais do anteriormente exposto, calquera persoa pode informar á Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospeitas de fraude ou corrupción que afecten aos intereses financeiros da Unión Europea, por medio dos seguintes canais:
- Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones
B-1049 Bruselas, Bélgica
- Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
-A través dos medios descritos na súa sede: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es

Unidade tramitadora Comité Antifraude do Concello de Narón
Prazo de presentación Aberto todo o ano
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir de la fecha de fin del plazo de solicitud, excepto que sea necesario requerir datos a los solicitantes y se paralice el procedimiento por tal causa
Observacións Non se dará curso á información recibida cando a mesma estivera manifestamente infundada ou cando a escasez da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falla de elementos de proba subministrados non permitan ao Comité Antifraude realizar unha verificación razonable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados, ademáis do resto de supostos contemplados na Comunicación 1/2017, de 6 de abril.

+ Información - URL BASES DA CONVOCATORIA MATERIAL ESCOLAR

- URL EXTRACTO MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Plan 01 Plan de medidas antifraude e de prevención de riscos do Concello de Narón Ver disposición.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei Organica 3/2018 Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática
Tramitar