18/07/2024 21:52:14

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento04.- Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades ante o Comité antifraude do Concello de Narón (S-GOB-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto A través desta canle de denuncia aberto, calquera persona poderá notificar as sospeitas de fraude e as presuntas irregularidades que, a ese respecto, poida haber detectado e informaráselle de que:.


1. A denuncia será tida en conta e seránlle comunicados os resultados das xestiones realizadas.


2. Respetaráse a confidencialidade e a protección de datos personales.


3. Non sufrirán represalias algunhaa, nin serán sancionados no caso de que se trate de empregados públicos.
Forma de inicio Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar? Calquer persoa física ou xurídica.


A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribue á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que poidan derivar da información proporcionada, nin otorga dereito a ser informado do seu resultado, nin lexitima para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados de ditas actuacións.
¿Como solicitalo? Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas


Inclúese o enlace ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude e á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).
Prema para realizar o trámite ante o SNCA
Ademais do anteriormente exposto, calquera persoa pode informar á Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospeitas de fraude ou corrupción que afecten aos intereses financeiros da Unión Europea, por medio dos seguintes canais:
- Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones
B-1049 Bruselas, Bélgica
- Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
-A través dos medios descritos na súa sede: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es

Unidade tramitadora Comité Antifraude do Concello de Narón
Prazo de presentación Aberto todo o ano
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir de la fecha de fin del plazo de solicitud, excepto que sea necesario requerir datos a los solicitantes y se paralice el procedimiento por tal causa
Observacións Non se dará curso á información recibida cando a mesma estivera manifestamente infundada ou cando a escasez da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falla de elementos de proba subministrados non permitan ao Comité Antifraude realizar unha verificación razonable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados, ademáis do resto de supostos contemplados na Comunicación 1/2017, de 6 de abril.

+ Información - URL BASES DA CONVOCATORIA MATERIAL ESCOLAR

- URL EXTRACTO MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Plan 01 Plan de medidas antifraude e de prevención de riscos do Concello de Narón Ver disposición.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei Organica 3/2018 Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática
Tramitar