18/07/2024 23:10:30

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoDECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (I-ING-01)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALIA).
Forma de inicio DECLARACION DO SUXEITO PASIVO OU REPRESENTANTE ACREDITADO
¿Quen o pode solicitar? SUXEITO PASIVO OU REPRESENTATE DEBIDAMENTE ACREDITADO.
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadasUnidade tramitadora XESTIÓN DE INGRESOS
¿Órgano que o resolverá? CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA
¿Que efectos ten o silencio administrativo?
Recursos posibles RECURSO DE REPOSICIÓN
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Tributos IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREROS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU)
Prazo máximo de resolución SEIS MESES
Observacións
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Xestión contable e tributaria
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades
Prazo de presentación SEIS MESES NOS SUPOSTOS DE MORTIS CAUSA PRORROGABLE ATA UN ANO
TRINTA DIAS HÁBILES NOS SUPOSTOS DE ACTOS INTERVIVOS

Documentación para achegar
Tipo Presentación
PARA ACTOS INTERVIVOS:
Documentación acreditativa da transmisión: Escritura pública de compravenda, pacto de mellora, etc.:
PARA ACTOS INTERVIVOS:
Documentación acreditativa da transmisión: Escritura pública de compravenda, pacto de mellora, etc.
Obrigatorio Ambas
PARA ACTOS MORTIS CAUSA:
Certificado de defunción:
PARA ACTOS MORTIS CAUSA:
Certificado de defunción
Obrigatorio Ambas
PARA TODOS OS ACTOS:
Título anterior de adquisición do inmoble/s.:
PARA TODOS OS ACTOS:
Título anterior de adquisición do inmoble/s.
Obrigatorio Ambas
Modelo 650 de liquidación do imposto de sucesións.: Modelo 650 de liquidación do imposto de sucesións. Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Testamento, de ser o caso, ultimas vontades.: Testamento, de ser o caso, ultimas vontades. Obrigatorio Ambas
Ultimo recibo IBI o, no seu defecto, referencia catastral do/ inmoble/s.: Ultimo recibo IBI o, no seu defecto, referencia catastral do/ inmoble/s. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
OR FIS 05 Ordenanza fiscal nº 5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA Ver disposición.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
RDL 26/2021 REAL DECRETO-LEI 26/2021, DE 8 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE ADAPTA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, Á RECENTE XURISPRUDENCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO AO IIVTNU
Lei 58/2003 Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria.
RD 1065/2007 REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE XULLO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO XERAL DAS ACTUACIÓNS E OS PROCEDEMENTOS DE XESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA E DE DESENVOLVEMENTO DAS NORMAS COMÚNS DOS PROCEDEMENTOS DE APLICACIÓN DOS TRIBUTOS.
RD 520/2005 REAL DECRETO 520/2005, DE 13 DE MAIO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO XERAL DE DESENVOLVEMENTO DA LEI 58/2003, DE 17 DE DECEMBRO, XERAL TRIBUTARIA, EN MATERIA DE REVISIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA
RD 939/2005 Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar