14/07/2024 06:21:42

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoXUSTIFICACIÓN DE CONVENIOS NOMINATIVOS (S-DEP-03A)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Xustificación de subvencións nominativas - Convenios.
Forma de inicio Presentación da xustificación polas entidades no prazo establecido no texto do Convenio asinado.
¿Quen o pode solicitar? Clubs ou entidades que asinaron un convenio nominativo co Concello de Narón.
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón.
Unidade tramitadora Deportes
Prazo de presentación 30 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Ademais dos documentos específicos poderán achegarse outros documentos que a entidade considere necesario para unha correcta xustificación da subvención concedida.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Certificación da publicidade realizada ( Deberá acompañarse como mínimo un exemplar da citada publicidade): Certificación da publicidade realizada ( Deberá acompañarse como mínimo un exemplar da citada publicidade) Obrigatorio Ambas
Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade da execución das actividades obxeto da subvención.: Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade da execución das actividades obxeto da subvención. Obrigatorio Ambas
Certificacións de estar ao corrente nas obrigas coas Seguridade Social, Facenda e Axencia Tributaria de Galicia ou no seu caso autorización expresa do presidente/a do club ou entidade para que o Concello poida obter as devanditas certificacións (semp: Certificacións de estar ao corrente nas obrigas coas Seguridade Social, Facenda e Axencia Tributaria de Galicia ou no seu caso autorización expresa do presidente/a do club ou entidade para que o Concello poida obter as devanditas certificacións (sempre e cando as que constan no expediente estivesen vencidas): Obrigatorio Ambas
Declaración responsable de estar ao corrente nas obrigas coa Seguridade Social, Facenda e Axencia Tributaria de Galicia
(Soamente para subvencións por importe superior a 3.000 ¤) (Sempre que non se acheguen as certificacións correspondentes).
:
Declaración responsable de estar ao corrente nas obrigas coa Seguridade Social, Facenda e Axencia Tributaria de Galicia
(Soamente para subvencións por importe superior a 3.000 ¤) (Sempre que non se acheguen as certificacións correspondentes).
Obrigatorio Ambas
Declaración responsable do/a presidente/a conforme a actividade que realiza o club está cuberta polos seguros correspondentes.: Declaración responsable do/a presidente/a conforme a actividade que realiza o club está cuberta polos seguros correspondentes. Obrigatorio Ambas
Declaración responsable do/da presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración pública, de particulares ou de entidades privadas.
Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingr:
Declaración responsable do/da presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración pública, de particulares ou de entidades privadas.
Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.
Declaración responsable do/da presidente/a de non concorrencia con otras axudas municipais.
Obrigatorio Ambas
Memoria técnica da actividade/actividades realizadas: Memoria técnica da actividade/actividades realizadas Obrigatorio Ambas
modelo de liquidación de gastos por desprazamento e dietas.: modelo de liquidación de gastos por desprazamento e dietas. Opcional Ambas
Modelo de recibí.: Modelo de recibí. Opcional Ambas
Orzamento de Gastos en ingresos da actividade subvencionada.: Orzamento de Gastos en ingresos da actividade subvencionada. Obrigatorio Ambas
Relación clasificada dos gastos da actividade con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data e forma de pago. (Transferencia, metálico, Talón/cheque)
Deberá indicarse, no seu caso as desviacións acaecidas sobre o orzam:
Relación clasificada dos gastos da actividade con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data e forma de pago. (Transferencia, metálico, Talón/cheque)
Deberá indicarse, no seu caso as desviacións acaecidas sobre o orzamento presentado coa solicitude.
Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
BEOV Bases de execución do orzamento en vigor.
CONV Convenio asinado co Concello de Narón.

Tramitación telemática
Tramitar