18/07/2024 23:34:19

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoSOLICITUDE DE CONVENIO NOMINATIVO PARA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-03)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Convenios nominativos de colaboración con entidades deportivas do Concello de Narón.
Forma de inicio Solicitude do/a interesado/a a través da Sede Electrónica, no período establecido polo Servizo de Deportes.
¿Quen o pode solicitar? Clubs e entidades deportivas cos requisitos esixidos na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón, e que consten nominativamente nos Orzamentos do Concello de Narón, no ano que se solicite.
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón con certificado dixital de representante de entidade xurídica.
Unidade tramitadora Deportes
Prazo de presentación 30 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Xunto coa solicitude de subvención, deberán achegarse tamén os documentos anexos correspondentes.

Os certificados nos que non se poida asinar electrónicamente(secretaria/o da entidade, tesoureira/o, etc) deberán asinarse manualmente, escanealo e asinalo posteriormente de forma electrónica polo presidente da entidade co certificado de representante.


CONTACTO:
981337700 EXTENSION 2501
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Anexo - 3 Declaración doutras axudas/subvencións solicitadas e ou/obtidas doutro organismo ou de particulares, con indicación da súa procedencia e importe. Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.
Decl:
Anexo - 3 Declaración doutras axudas/subvencións solicitadas e ou/obtidas doutro organismo ou de particulares, con indicación da súa procedencia e importe. Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.
Declaración de concurrencia ou non con otras subvencións municipais
Obrigatorio Ambas
Anexo - 7 Declaración de Pólizas de Seguros do Club: Anexo - 7 Declaración de Pólizas de Seguros do Club Obrigatorio Ambas
Anexo -1Memoria das actividades a desenvolver (Deberá incluir o orzamento estimado de ingresos e gastos): Anexo -1Memoria das actividades a desenvolver (Deberá incluir o orzamento estimado de ingresos e gastos) Obrigatorio Ambas
Anexo- 4 Declaración de estar ao corrente coas obrigas tributarias ( Estado, Comunidade autónoma e Concello) e coa Seguridade Social. ( Soamente no caso de subvencións por importe inferior a 3000 ¤): Anexo- 4 Declaración de estar ao corrente coas obrigas tributarias ( Estado, Comunidade autónoma e Concello) e coa Seguridade Social. ( Soamente no caso de subvencións por importe inferior a 3000 ¤) Obrigatorio Ambas
Anexo- 6 Declaración Estructura do club: Anexo- 6 Declaración Estructura do club Obrigatorio Ambas
Anexo-2 Declaración de acordo de solicitude e nomeamento do representante: Anexo-2 Declaración de acordo de solicitude e nomeamento do representante Obrigatorio Ambas
Anexo-5 Declaración de " certificación negativa" do persoal no Rexistro Central de delincuentes Sexuais: Anexo-5 Declaración de " certificación negativa" do persoal no Rexistro Central de delincuentes Sexuais Obrigatorio Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria (soamente no caso de non autorizar a súa consulta).: Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria (soamente no caso de non autorizar a súa consulta). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria de Galicia (soamente no caso de non autorizar a súa consulta).: Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria de Galicia (soamente no caso de non autorizar a súa consulta). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Seguridade Social (soamente no caso de non autorizar a súa consulta).: Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Seguridade Social (soamente no caso de non autorizar a súa consulta). Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
OU-01 Outros: Convenio que se asine co Concello de Narón

Tramitación telemática
Tramitar