18/07/2024 23:32:28

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoXUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02A)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Xustificación subvencións a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal.
Forma de inicio Presentación polas entidades no prazo establecido na convocatoria de subvencións ou en modificacións posteriores.
¿Quen o pode solicitar? Clubs ou entidades as que lles foi concedida unha subvención polo Concello de Narón.
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón con certificado dixital de representante de entidade xurídica.
Unidade tramitadora Deportes
Prazo de presentación 30 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Ademais dos documentos específicos poderán achegarse outros documentos que a entidade considere necesario para unha correcta xustificación da subvención concedida.
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade da execución das actividades obxeto da subvención.: Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade da execución das actividades obxeto da subvención. Obrigatorio Ambas
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Declaracion responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (só no caso de solicitar subvención inferior a 3000 ¤): Declaracion responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (só no caso de solicitar subvención inferior a 3000 ¤) Opcional Telemática
Declaración responsable do/a presidente/a de que os/as usuarios/as obxeto desta subvención están cubertos por un seguro de responsabilidade civil e/ou accidentes, que cubre axeitadamente ditas continxencias.: Declaración responsable do/a presidente/a de que os/as usuarios/as obxeto desta subvención están cubertos por un seguro de responsabilidade civil e/ou accidentes, que cubre axeitadamente ditas continxencias. Obrigatorio Ambas
Declaración responsable do/da presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración pública, de particulares ou de entidades privadas.

Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, in:
Declaración responsable do/da presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración pública, de particulares ou de entidades privadas.

Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.

Declaración responsable do/da presidente/a de non concorrencia con otras axudas municipais.
Obrigatorio Telemática
Exemplar da publicidade realizada das actividades subvencionadas.: Exemplar da publicidade realizada das actividades subvencionadas. Obrigatorio Ambas
Memoria técnica da actividade/actividades realizadas: Memoria técnica da actividade/actividades realizadas Obrigatorio Ambas
Orzamento de Gastos en ingresos da actividade subvencionada.: Orzamento de Gastos en ingresos da actividade subvencionada. Obrigatorio Ambas
Relación clasificada dos gastos da actividade con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data e forma de pago. (Transferencia, metálico, Talón/cheque)
Deberá indicarse, no seu caso as desviacións acaecidas sobre o orzam:
Relación clasificada dos gastos da actividade con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data e forma de pago. (Transferencia, metálico, Talón/cheque)
Deberá indicarse, no seu caso as desviacións acaecidas sobre o orzamento presentado coa solicitude.
Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
BAS-00 Bases que rexiron a convocatoria de subvención a clubs e entidades deportivas correspondentes ao exercicio a xustificar.

Tramitación telemática
Tramitar