18/07/2024 21:40:52

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoSUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Clubs e entidades deportivas de ámbito Municipal.
Forma de inicio Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar? Clubs e entidades deportivas de ámbito municipal, que reúnan os requisitos xerais esixidos no art. 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón.
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón con certificado dixital de representante de entidade xurídica.
Unidade tramitadora Deportes
Prazo de presentación 15 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Xunto coa solicitude de subvención, deberán achegarse tamén os documentos anexos correspondentes.

Os certificadosnos que non se poida asinar electrónicamente(secretaria/o da entidade, tesoureira/o, etc) deberán asina
rse manualmente, escanealo e asinalo posteriormente de forma electrónica polo presidente da entidade co certifixcado de representante.


CONTACTO:
981337700 EXTENSION 2501
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
14.- Ficha Bancaria.: 14.- Ficha Bancaria. Opcional Telemática
Certificación de acordo de solicitude de subvención: Certificación de acordo de solicitude de subvención Obrigatorio Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta): Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Telemática
Certificado do número de persoas socias da entidade.: Certificado do número de persoas socias da entidade. Obrigatorio Telemática
Declaración de ter os datos actualizados no Rexistro Xeral de Asociacións do Concello de Narón.: Declaración de ter os datos actualizados no Rexistro Xeral de Asociacións do Concello de Narón. Obrigatorio Telemática
Declaración Deportistas a Nivel Individual: Declaración Deportistas a Nivel Individual Opcional Telemática
Declaración doutras axudas/subvencións solicitadas e ou/obtidas doutro organismo ou de particulares, con indicación da súa procedencia e importe. Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.Declaración de: Declaración doutras axudas/subvencións solicitadas e ou/obtidas doutro organismo ou de particulares, con indicación da súa procedencia e importe. Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.
Declaración de concurrencia ou non con otras subvencións municipais
Obrigatorio Telemática
Declaracion responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (só no caso de solicitar subvención inferior a 3000 ¤): Declaracion responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (só no caso de solicitar subvención inferior a 3000 ¤) Opcional Telemática
Declaración responsable do número de categorías e número de deportistas do clube ou entidade.: Declaración responsable do número de categorías e número de deportistas do clube ou entidade. Obrigatorio Telemática
Ficha complementaria para cubrir por cada club ou entidade deportiva: Aclaración apartados do baremo.: Ficha complementaria para cubrir por cada club ou entidade deportiva: Aclaración apartados do baremo. Obrigatorio Telemática
Memoria da entidade: Memoria da entidade Obrigatorio Telemática
Orzamento de Gastos e ingresos da actividade subvencionada: Orzamento de Gastos e ingresos da actividade subvencionada Obrigatorio Telemática
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
RA de 15/09/2021 Aprobación das Bases que rexerán a convocatoria de subvención a clubs e entidades deportivas correspondentes ao exercicio 2023 , aprobada por Resolución da Alcaldía de data 25 de setembro de 2023 ( Ver convocatoria )

Tramitación telemática
Tramitar