18/07/2024 22:33:23

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento41A. Xustificación subvención concedida "NARÓN IMPULSA"Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Xustificación das subvencións concedidas "NARÓN IMPULSA" para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19.
Forma de inicio Presentación polos obrigados/as no prazo establecido nas bases reguladoras (punto 11) do programa da subvención "NARÓN IMPULSA" .
¿Quen o pode solicitar? Obrigadas a presentar os documentos xustificativos as persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas de Narón, que foron beneficiarias desta subvención.
Requisitos
¿Como solicitalo? Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación Mes de xaneiro de 2021.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía ou órgano en que delegue
Prazo de tramitación 6 meses. En caso de incumprimento das obrigas iniciarase de oficio un expediente administrativo que, previa audiencia á persoa interesada, proporá a iniciación de procedemento de reintegro dos fondos non xustificados, xunto coa liquidación dos xuros de mora correspondentes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Instrucións aclaratorias xustificación "Narón Impulsa"

Resolución da xustificación de axudas


Para máis información: 981 337700 Ext. 1123
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Anexo I, Declaración responsable do conxunto de axudas solicitadas ou concedidas e/ou outros ingresos obtidos para a mesma finalidade, que deberán de estar asinados dixitalmente:
Exemplo cuberto
Obrigatorio Telemática
Anexo II, Documentación acreditativa da redución da facturación realizarase, mediante a achega da documentación á que fai referencia o artigo 17.10 do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, do período de setembro de 2019 a abril de 2020:

- copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas ou
- copia do libro diario de ingresos e gastos ou
- copia do libro rexistro de vendas e ingresos e copia do libro de compras e gastos

Aqueles traballadores/as autónomos/as que non estean obrigados/as a levar os libros que acrediten o volume de actividade, deberán acreditar a redución de polo menos do 75%, durante o citado período, esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.
Opcional Telemática
Certificado actualizado (xaneiro 2021) de situación censual:
Para confirmar a obriga do mantemento da actividade empresarial subvencionada ata o 31-12-2020.
Obrigatorio Telemática
Resolución/certificación actualizada (xaneiro 2021) da alta no réxime correspondente da Seguridade Social da persoa física ou administradora beneficiaria da subvención :
Para confirmar o mantemento da cotización no 2020.
Obrigatorio Telemática
No caso de ter empregados/as ao seu cargo, informe de vida laboral da empresa expedido pola TXSS que abarque os meses posteriores á concesión da subvención e ata decembro de 2020:
Para confirmar a obriga do mantemento mínimo do 50% do persoal declarado no informe de vida laboral da empresa de data 1-3-2020.
Opcional Telemática
Para os casos de persoas beneficiarias que estaban en situación de IT/maternidade/paternidade/risco durante o embarazo/lactación:
Documento(s) oficial(is) acreditativo(s) da duración de calquera destas prestacións, no que conste a data de inicio e fin. Para confirmar o mantemento da contratación laboral da persoa que as substitúen durante todo o período de tempo que dura a prestación.
Opcional Telemática

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Regulamento(UE) 1407/2013 Regulamento (UE) 1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013)
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
RA de 06/05/2020 Convocatoria pública de convocatoria de concesión de subvencións para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19, Programa da subvención NARÓN IMPULSA, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 06 de maio de 2020 ( Ver resolución ) ( Ver extracto BOP ) ( Ver convocatoria completa )

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática