18/07/2024 21:37:09

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento43.- Axuda para agasallos do Nadal (S-SOC-43)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Son axudas destinadas a procurar que os menores das familias máis desfavorecidas do Concello de Narón teñan un agasallo polo Nadal, contribuíndo así ao fomento da igualdade dos nenos e nenas pertencentes a familias que, neste momentos, teñan unha precaria situación económica.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
¿Quen o pode solicitar? Poderán solicitar as axudas todas as familias empadroadas en Narón, con fillos menores que a 31 de decembro de 2020 teñan unha idade comprendida entre os 0 e 16 anos.
¿Como solicitalo? A través da presentación de instancia no Rexistro Xeral do Concello, na sede electrónica ou por cualquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de ouctubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente.
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución 6 meses a partir de la fecha de fin del plazo de solicitud, excepto que sea necesario requerir datos a los solicitantes y se paralice el procedimiento por tal causa
Observacións

Contacto:
Teléfono 981 337700 ext. 1118 e 1108
+ Información - URL BASES DA CONVOCATORIA MATERIAL ESCOLAR

- URL EXTRACTO MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
12.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude.: 12.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas
Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar).: Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Opcional Ambas
Datos complementarios (Anexo I): Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de con:
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia: DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Libro de familia: Libro de familia Obrigatorio Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso:
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso
Opcional Ambas
Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia: Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar