18/07/2024 21:57:39

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón.Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Subvencións NARÓN IMPULSA para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19
Forma de inicio Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar? Persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas de Narón, que reúnan os requisitos esixidos no punto 5 das bases reguladoras desta subvención
Requisitos
¿Como solicitalo? Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP (aberto o prazo dende o día 13 de maio)
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía ou órgano en que delegue
Prazo de tramitación O prazo máximo de resolución do procedemento será de 6 meses desde a data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Tributos
Observacións Descargar a guía de NARÓN IMPULSA


Guía


Para máis información: 981 337700 Ext. 1123


Proposta provisional

1ª resolución de aprobación de axudas

2ª resolución de aprobación de axudas

Resolución final de aprobación e denegación de axudas

Resolución da xustificación de axudasPolítica de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude:

Solicitude
Obrigatorio Ambas
En caso de persoa física::

DNI polas dúas caras ou NIE.
Obrigatorio Telemática
Certificado actualizado de Situación Censual:

Que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e, se é o caso, o do local de desenvolvemento da actividade.
Obrigatorio Telemática
Informe de Vida Laboral da Empresa:

Expedido pola Tesouraría xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as a día de 1 de marzo de 2020.
Obrigatorio Telemática
Para todolos solicitantes:Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa.:

(Exemplo cuberto de persoa autónoma)(Exemplo cuberto de empresa)
Opcional Telemática
Documento de concesión da mutua ou organismo correspondente:

Que acredite ser beneficiario/a da prestación extraordinaria por cesamento de actividade ou por incapacidade temporal, por maternidade/paternidade, por risco durante o embarazo/lactación.
Obrigatorio Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):

Só no caso de non autorizar a súa consulta
Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social:

Ssó no caso de non autorizar a súa consulta
Opcional Telemática
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia.:

Se o certificado non fora expedido no prazo establecido na normativa aplicable, ou se o dito prazo se prolongara mais alá do establecido para solicitar a subvención, deberase acompañar á solicitude da subvención a acreditación de solicitar o certificado, debendo aachegalo con posterioridade, unha vez expedido polo órgano correspondente.

Aquelas subvencións nas que a contía a outorgar a cada beneficiario/a non supere o importe de 3.000 ¤ a presentación de declaración responsable poderá substituír a estas certificacións.
Obrigatorio Telemática
En caso de persoas xurídicas, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica:

CIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica.
Obrigatorio Telemática
Certificado actualizado de Situación Censual:

Da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e, se é o caso, o do local de desenvolvemento da actividade.
Obrigatorio Telemática
Contrato de constitución:

Da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica. E escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro.
Obrigatorio Telemática
Acreditación dos poderes:

Da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa.
Obrigatorio Telemática
DNI ou NIE:

Polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma.
Obrigatorio Telemática
Informe de Vida Laboral:

Da Empresa expedido pola Tesouraría da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as a día de 1 de marzo de 2020.
Obrigatorio Telemática
Para o caso das beneficiarias expostas no punto 5.1.b) das bases reguladoras, terán que achegar tamén os seguintes documentos:

Contrato de traballo formalizado para a substitución da persoa autónoma titular, debido á súa baixa por IT, maternidade/paternidade ou risco durante o embarazo/lactación
Obrigatorio Telemática
A acreditación da redución da facturación á que se fai referencia e no período establecido:

Realizarase mediante a achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos. Aqueles/as traballadores/as autónomos/as que non estean obrigados/as a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75%, esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.
Obrigatorio Telemática
Modelo de declaración de non ter débedas - Autónomos:

Modelo de declaración de non ter débedas - Autónomos
Opcional Ambas
Modelo de declaración de non ter débedas - Empresas:

Modelo de declaración de non ter débedas - Empresas
Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Regulamento(UE) 1407/2013 Regulamento (UE) 1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013)
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
RA de 06/05/2020 Convocatoria pública de convocatoria de concesión de subvencións para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19, Programa da subvención NARÓN IMPULSA, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 06 de maio de 2020 ( Ver resolución ) ( Ver extracto BOP ) ( Ver convocatoria completa )

Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática