18/07/2024 23:36:35

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento37.A.- Convenios nominativos de colaboración. XUSTIFICACION (S-SOC-37-A)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Xustificación do convenio nominativo de colaboración firmado co Concello de Narón
Forma de inicio Presentación pola entidade no prazo establecido no convenio de colaboración
¿Quen o pode solicitar? Asociacións e institucións que firmasen un convenio de colaboración co Concello de Narón
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación O establecido na convocatoria de concesión
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición
Tributos
Prazo máximo de resolución Seis meses
Observacións
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Anexo 2. -Declaración responsable do/a Presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración Pública, de particulares ou de entidades privadas.: Anexo 2. -Declaración responsable do/a Presidente/a sobre a obtención de axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración Pública, de particulares ou de entidades privadas. Obrigatorio Ambas
Anexo 3. -Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais co mesmo obxecto.: Anexo 3. -Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais co mesmo obxecto. Obrigatorio Ambas
Anexo 4. -Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social.: Anexo 4. -Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social. Obrigatorio Ambas
Anexo 5. Pequena memoria das accións desenvolvidas con cronograma, número de participantes por acción e desagregado por sexo, e avaliación.: Anexo 5. Pequena memoria das accións desenvolvidas con cronograma, número de participantes por acción e desagregado por sexo, e avaliación. Obrigatorio Ambas
Anexo 6. Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade de execución das actividades obxecto da subvención.: Anexo 6. Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade de execución das actividades obxecto da subvención. Obrigatorio Ambas
Anexo 7. -Relación clasificada dos gastos e inversións da actividade, con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data de pago.: Anexo 7. -Relación clasificada dos gastos e inversións da actividade, con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data de pago. Obrigatorio Ambas
Anexo 8. Modelo a empregar do escudo do Concello de Narón: Anexo 8. Modelo a empregar do escudo do Concello de Narón Opcional Ambas
Fotografía contextual da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", se: Fotografía contextual da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo 8 Obrigatorio Ambas
Fotografía de primeiro plano da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar ca: Fotografía de primeiro plano da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo 8. Obrigatorio Ambas
Outra publicidade de campañas informativas, documentación propia de cada actividade, publicidade web, etc., a entidade deberá de utilizar o mesmo modelo do Anexo 8.: Outra publicidade de campañas informativas, documentación propia de cada actividade, publicidade web, etc., a entidade deberá de utilizar o mesmo modelo do Anexo 8. Opcional Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.

Tramitación telemática
Tramitar